Ei kenenkään kielellä, Näkymättömän kielen käsite taiteellisena tutkimuksena – reflektioita Walter Benjaminin puhtaasta kielestä ja kääntämisen filosofiasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Visual Culture and Contemporary Art
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Taiteellinen tutkimukseni pyrkii avaamaan filosofi Walter Benjaminin käsitystä kielen olemuksesta, sekä kääntäjän ‘tehtävästä’ taiteen kontekstissa ja tuo niiden rinnalle oman näkemykseni taiteen kommunikatiivisesta tasosta. Työssäni pyrin havainnollistamaan käsitystäni taiteen kielestä oman tuotantoni kautta. Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osuudesta sekä tuotannollisesta osuudesta, jonka muodostavat käännösrunot Sylvia Plathin Ariel-runosta sekä Kääntäjä-teos. Työssäni avaan teosten syntyprosessia, sekä tarkastelen niitä Benjaminin ajatusten kanssa. Työni tarkoitus on osoittaa, kuinka Walter Benjaminin ajatukset ovat tuoneet esiin kysymyksiä, jotka taiteen tekemisessä ja kokemisessa ovat itselleni merkittäviä ja jotka ovat muokanneet tapaani ajatella ja tehdä taidetta. Työni kohteena ei ole kielen semioottis-filosofinen luonne, sillä taiteellinen kieli on tässä kehyksessä sanakuva (jopa paradoksi), jolla kuvaan tutkimaani toista kommunikaation tasoa. Työ keskittyy tämän taiteellisen kielen fenomenologiseen olemukseen. Tarkoitukseni on teorian keinoin tuoda esiin keskusteluni Benjaminin kielellisistä olemuksista ja asettaa oma näkemykseni hänen teoriansa rinnalle. Tarkasteluni Benjaminin käsitteistä on pikemminkin keskustelevaa, kuin puhdasta tulkintaa hänen teoreettisiin käsitteisiin.

This artistic research seeks to open up the philosopher Walter Benjamin’s understanding of language, as well as the ‘task’ of the translator in the context of art, and brings alongside them my own view of the communicative ”language” of art. In this thesis, the focus is to illustrate my personal understanding of the language of art through my own works. The thesis is a combination of a theoretical part and a productional part, which consists of translated poems from Sylvia Plaths poem Ariel and the work Kääntäjä. Thesis opens up the process how these works came together, as well as reflects them to Benjamin’s theory. The purpose of this thesis is to show how Walter Benjamin’s thinking has raised questions that are significant for myself in means of creating and thinking art. The subject of this work is not the semiotic-philosophical nature of language, hence artistic language in this framework is a figure of speech (even a paradox) that describes the communicative ”language” of art that I seek to illustrate. The work focuses on he phenomenological essence of this artistic language. The thesis brings out my discussion with Benjamin of the linguistic essences of his theory and places my own view alongside his thinking. My examination of Benjamin’s concepts is more conversational rather than pure interpretation of his theoretical concepts.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Rajanti, Taina
Keywords
translation, Walter, Benjamin, kääntäminen, taide, kieli
Other note
Citation