Tunne tunteet - tekstiilikokoelma lapsille tunnetaitojen tueksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Tunteet ovat osa kaikkea tekemistämme ja ohjailevat päätöksiämme. Tullakseen tunteiden kanssa toimeen, niitäkin tulee harjoitella, kuten mitä tahansa taitoa. Erilaisista tunteiden kanssa käytettävistä taidoista käytetään termiä tunnetaidot. Tunne tunteet -opinnäytetyö käsittelee miten tekstiilisuunnittelu voi olla osana tunnetaitojen opettelussa. Tämän opinnäytetyön aiheena on tunneaiheisten tekstiilien suunnittelu, tunnetaitojen opettelun tueksi. Opinnäytetyön produktiivinen osa on suunnattu 4-10 vuoden ikäisille lapsille päiväkotiympäristöön. Opinnäytetyössä keskitytään neljään perustunteeseen: ilo, suru, pelko ja viha. Suunnitellut kuosit ovat työn pääosassa ja ne toteutetaan tekstiileinä, joista valmistetaan tyynyjä ja peittoja lasten käyttöön. Työssä tunteet pyritään esittämään mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti, lapselle ymmärrettävin keinoin. Työn tavoitteena on tuoda tunteet näkyviksi ja ilmaista lapsille, että tunteita on jokaisella, kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä ja tunteita saa näyttää. Tuotteet antavat helpon alustan avata keskustelua tunteista lapsen kanssa. Tuotteiden kuosit luovat tarinaa ja rytmiä, ja antavat lapselle mahdollisuuden oivaltaa, tunnistaa ja sanallistaa tunteita itse. Opinnäyteyö on kaksiosainen ja koostuu kirjallisesta ja produktiivisesta osasta. Kirjallisessa osassa tutkitaan mitä tunteet ja tunnetaidot ovat, sekä miksi ne ovat tärkeitä. Opinnäytetyössä on käytetty lähdemateriaalina alan kirjallisuutta ja haastateltu lasten tunnetaitoihin erikoistunutta psykologia. Opinnäyte etsii vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: Millä keinoilla eri tunteita voi kuvata visuaalisesti lapsille ymmärrettävällä tavalla? Miten tunnetekstiilit voivat auttaa lapsia tunteiden ymmärtämisessä ja käsittelyssä? Produktiivinen osa koostuu tunnekuoseiksi kutsuttavien kuosien suunnittelusta ja toteuttamisesta valmiiksi tuotteiksi. Jokainen neljästä päätunteesta rakentaa oman pienen mallistonsa, jossa tunnetta käsitellään kuvina, väreinä ja taktiilisina tuntuina. Opinnäytetyö tutkii tunteita kuosien avulla. Samalla pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat tunteen visuaaliseen ilmaisuun, jotta se on lapselle selkeä ja kiinnostava. Tunteista puhuminen ei aina ole helppoa aikuisillekaan ja siksi sitä on hyvä harjoitella jo lapsena. Opinnäytetyö on tekstiilisuunnittelijan näkökulmasta keino tunnetaitojen opettelun tueksi, leikkiä unohtamatta.

Emotions are part of everything that we do. To get along with emotions you have to practice them like any other skill. Emotional intelligence represents these skills. Tunne tunteet - master’s thesis examines how textile design can be a part of building emotional intelligence. The topic of the thesis is designing textiles themed around emotions to support the learning of emotional intelligence. The productive part of the thesis is designed for children between the ages of 4–10 situated in a kindergarten environment. The thesis concentrates on four basic emotions: joy, sadness, fear, and anger. The print designs are the main part of the thesis, composed into textiles and fabrics which are used to produce pillows and blankets for children. The designs are striving to convey emotions in simple and understandable ways, that are suitable for children and easy to comprehend. The thesis targets to make emotions visible and express to children that everyone has emotions, all emotions are acknowledged and emotions are allowed to show. Products give an easy template to open a discussion about emotions. The story and rhythm of the prints let children comprehend, recognize and verbalize by themselves. The thesis consists of a written part and a production part. The written part studies what emotions are, why they are important and what is emotional intelligence. The thesis’ bibliography consists of a literature review and psychologist's interview who is specialized in children’s emotional intelligence. The thesis provides answers to two research questions: How emotions can be shown visually for children to understand? How emotional textiles can help children to understand emotions and deal with them? The productive part consists of designing so-called emotion-prints and producing them to finished products. All four emotions create their small collections where the emotion is transferred into pictures, colors, and tactile textures. The thesis examines emotions by discussing with prints. The thesis strives to understand which factors affect the visual expression of emotion to make it clear and interesting for children. Talking about emotions is not always easy even for an adult and that is why it should be practiced already as a child. The thesis offers an option to endorse emotional intelligence from the textile designer's perspective with a playful twist.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Hyötyläinen, Ilona
Keywords
tekstiilisuunnittelu, kuosisuunnittelu, kuosi, tunteet, tunnetaidot, lapset
Other note
Citation