Hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuuden synergiat viherrakentamisessa - case: Lahden virkistysmetsät

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
177+4
Series
Abstract
Ilmastonmuutos ja luontokato ovat nykyajan yhteiskuntien suurimpia haasteita. Tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja turvaamaan ihmisten ja elinympäristöjen hyvinvointia tulevaisuudessa. Tämä diplomityö käsittelee hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuuden synergioita viherrakentamisessa ja korostaa vihreän infrastruktuurin roolia muutoksiin sopeutumisessa. Tarkastelukohteena on Lahden kaupungin omistamat virkistysmetsät. Tavoitteena on tunnistaa uudentyyppisiä suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon ratkaisuja, joita ilmastoviisaan kaupunkiluonnon toteuttaminen vaatii. Työn tilaaja ja työnantaja työn laatimisen ajan on ollut Lahden kaupunki. Työ jakautuu neljään osaan: teoreettinen tausta, case-tutkimus, sopeutumisen ratkaisut ja tulokset. Ensimmäinen osa muodostaa kirjallisuuskatsauksen kautta työn teoreettisen taustan ja kuvailee virkistysmetsäympäristöjä sekä niiden monihyötyjä. Työ tavoittelee ilmastonmuutoksen ja luontokadon rinnastamista kuvaamalla hiilensidonnan ja monimuotoisuuden ilmentymiä virkistysmetsissä. Metsiä käsitellään sosio-ekologisina systeemeinä, joiden monimutkaiset vuorovaikutussuhteet on oleellista huomioida niiden hoidossa ja hallinnoinnissa. Toisessa osassa tutustutaan Lahden kaupunkiin ja metsiin. Osassa esitellään menetelmä sosio-ekologisen verkoston arvioimiseksi, mikä huomioi hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden ja kaupungin sosio-kulttuuriset arvot. Menetelmän perusteella on mahdollista tunnistaa sosio-ekologiset arvokeskittymät, joiden säilyttäminen, kehittäminen ja laajentaminen auttaa parantamaan kaupungin ilmastoviisautta. Lisäksi on laadittu konseptisuunnitelma Pitkäkallionmäen sosio-ekologisten arvojen kehittämiseksi. Ratkaisut hiilensidonnan ja monimuotoisuuden yhteensovittamiseksi esitellään tämän työn kolmannessa osassa, samoin kuin polku kokonaisheikentymättömyyteen, joka kuvailee metsien roolia prosessissa. Hiilensidonta ja luonnon monimuotoisuus on rinnastettu kuvaamalla niiden muuttumista ihmisen toiminnan seurauksena. Työssä on muodostettu toimintamalli ilmastoviisaiden metsien hallinnoinnintiin, sekä työkaluvalikko, joka kokoaa yhteen eri mittakaavojen toimenpiteet ja niiden synergiat. Neljännessä osassa on kuvattu työn keskeiset tulokset ja yhteenveto, sekä arvioitu kaupungin vaikutusmahdollisuuksia ilmastoviisauden parantamiseksi.

Climate change and biodiversity loss are one of the major challenges for modern societies. New solutions are necessary to guarantee the well-being of people and environments in the future. This master's thesis studies the synergies of carbon sequestration and biodiversity in green areas and emphasizes the role of green infrastructure for climate change adaptation. This study investigates the recreactional forests owned by the city of Lahti. The goal is to recognize new types of solutions for planning, execution and maintenance that are required for the implementation of climate-smart urban nature. This thesis is directed and funded by the city of Lahti. This thesis consists of four sections: the theoretical background, the case study, the solutions for adaptation and the results. The first part establishes a theoretical background for the thesis through a literature review and introduces rectreational forest environments and their multiple benefits for the well-being of people and nature. By considering both carbon sequestration and biodiversity in recreational forests this thesis seeks to equate the phenomena of climate change and biodiversity loss. Forests are reviewed as social-ecological systems with complicated interrelations that are important to consider in the management of forests. The second section of this thesis introduces the city and the forests of Lahti. A method for analysing the social-ecological network, including local values of carbon sequestration, biodiversity and social-cultural values, is introduced. The method enables the recognition of the concentration of social-ecological values. It is possible to improve climate-smartness of cities through protecting, improving and increasing these values. A case study is planned to improve the social-ecological values of the recreational forests of Pitkäkallionmäki in Lahti. Solutions for integrating carbon sequestration and biodiversity are introduced in the third part of this theses, as well as a path to carbon neutrality and No Net Loss with the role of forests estimated in the process. Carbon sequestration and biodiversity are connected by describing the changes in their natural balance caused by anthropic activities. Climate-smart forest management action plan has been developped as a part of this theses in addition to a menu of tools which combines the possible measures for improving climate-smartness of recreational forests on different scales. Finally, in the fourth section, the focal findings and an a summary is introduced. The possibilities for the city to improve climate-smartness based on the findings is also reviewed.
Description
Supervisor
Lähde, Elisa
Thesis advisor
Silvast, Maria
Kulonen, Aino
Keywords
ilmastoviisas metsänhoito, luontopohjaiset ratkaisut, hiilensidonta, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sosio-ekologinen verkosto, sopeutumisen ratkaisut, luontokato
Other note
Citation