Ympäristöasioiden hallinta kiinteistöjen ylläpidossa omistajan näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli tuottaa ympäristöasioiden hallinnan toimintamallit kiinteistön ylläpitoon, eli kiinteistönhoidon teettämiseen ja kunnossapitorakennuttamiseen sekä edellisiä ohjaaviin kiinteistönpidon hallintaan ja vuokraukseen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä "Ympäristöosaavan ylläpidon teettämisen" työryhmän kanssa, joka koostui eri organisaatioiden ylläpidosta vastaavista henkilöistä. Tutkimus perustui työryhmässä saadun empiirisen aineiston muokkaamiseen, haastatteluihin ja kirjallisuuteen. Teoreettisina lähtökohtina toimivat yleinen ympäristöalan kirjallisuus, kiinteistönpitoon, laatuun ja toimintojen kehittämiseen liittyvä kirjallisuus sekä ISO 14000 standardisarja. Tutkimuksen tulos on ylläpidon prosesseihin - kiinteistönhoidon teettämiseen ja kunnossapitorakennuttamiseen sekä edellisiä ohjaaviin kiinteistönpidon hallintaan ja vuokraukseen - integroidut ympäristöasioiden hallinnan toimintamallit. Ylläpidon prosessit on kuvattu Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n vuonna 1997 tekemässä kiinteistönpidon laatumallissa. Diplomityössä on ylläpidon prosesseja kuvattu siltä osin, kun ne ovat olennaisia ympäristöasioiden hallinnan kannalta. Ylläpidon ympäristöasioiden hallinnan toimintamallien tarkoituksena on systematisoida kiinteistönpito-organisaatioiden toimintoja ja mahdollistaa ISO 14000 standardisarjaan pohjautuvan ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Systemaattiset toimintamallit mahdollistavat kilpailuedun saavuttamisen ympäristötekijöiden ansiosta. Osaavat ympäristöasioiden hallinnan toimintamallit ovat lisäksi kustannustehokkaita, prosessien riskejä minimoivia sekä henkilöstön työmotivaatiota nostavia. Tutkimuksen toisena tuloksena voidaan pitää kehitettyjen ylläpidon ympäristöasioiden hallinnan toimintamallien toimivuuden testausta työryhmän jäsenten yritysten toteuttamissa pilottihankkeissa. Testaus osoitti, että toimintamallit ovat käytännössä varsin toteuttamiskelpoisia. Kiinteistönpito-organisaatioilla on kuitenkin varsin paljon kehittämistä saavuttaakseen järjestelmällisen ympäristöasioiden hallinnan tason.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.|Miettilä, Asko
Keywords
ympäristöosaaminen, ympäristöasioiden hallinta, ylläpito, toimintamalli, prosessi
Other note
Citation