The optimization of the process parameters for improving the first pass yield in the elevator machine production

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorViita-aho, Tarvo
dc.contributor.authorKankaanpää, Mikko
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorAaltonen, Kalevi
dc.date.accessioned2020-12-04T19:23:33Z
dc.date.available2020-12-04T19:23:33Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTämä diplomityö keskittyy KONEen hisseissä käytettävien aksiaalivuokestomagneettisynkronimoottoreiden tuotantoprosessin kehitykseen. Diplomityön tavoitteena on tunnistaa moottoritestauksen kannalta oleellisimmat tuotantoprosessin parametrit eli muuttujat, selvittää niiden vaikutukset moottorien testaussuureisiin eli vasteisiin sekä esittää johtopäätökset ja kehitysehdotukset löydöksien perusteella. Muuttujien ja vasteiden riippuvuussuhteiden tutkimisessa oli tavoitteena käyttää Fisherin faktorikonseptin mukaista koesuunnittelua, jonka mukaan on tarkoitus suunnitella kokeet ja mittaustulosten analysointi. Ennen koesuunnitelman tekemistä valittiin kokeen muuttujat ja mitattavat vasteet. Tätä valintaa varten tutkittiin muuttujien vaikutuksia teoriassa. Valinnassa otettiin huomioon sekä tuotannon että tuotekehityksen vaatimukset. Kokeet suunniteltiin siten, että neljän muuttujan (roottorin lämpötila, staattorin ja roottorin välinen ilmaväli, staattorin resistanssi ja magneettien remanenssivuontiheys) vaikutusten tilastolliset merkittävyydet vastemuuttujiin (lähdejännite, virta) pystyttiin päättelemään. Kokeet tehtiin käyttämällä 2<sup>4</sub>-faktorikoesuunnitelmaa kahdella toistolla. Kokeiden tuloksena voitiin päätellä, että merkittävin tekijä, joka vaikuttaa lähdejännitteeseen on magneettien remanenssivuontiheys. Valituilla muuttujien arvoilla sen suhteellinen vaikutus on kaksinkertainen verrattuna ilmaväliin, jolla on toiseksi suurin vaikutus. Roottorin lämpötila on jossain määrin merkittävä, mutta staattorin resistanssilla ei ole merkitystä moottorin lähdejännitteeseen kuten ei myöskään muuttujien yhdysvaikutuksilla. Saadun laskentamallin perusteella tutkittiin vielä muuttujien prosessivaihteluiden vaikutuksia lähdejännitteeseen, ja verrattiin tuloksia todellisesta tuotannosta saatuun dataan.fi
dc.format.extent114 s. + liitt. 2
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92641
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451476
dc.language.isofien
dc.programme.majorKonepajatekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-15fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordquality improvement toolsen
dc.subject.keywordlaadunparannustyökalutfi
dc.subject.keyworddesign of experimentsen
dc.subject.keywordkoesuunnittelufi
dc.subject.keywordfactorial designen
dc.subject.keywordfaktorikoefi
dc.subject.keywordaxial flux permanent magnet synchronous motoren
dc.subject.keywordkoesuunnittelun kokeen analysointifi
dc.subject.keywordaksiaalivuokestomagneettisynkronimoottorifi
dc.titleThe optimization of the process parameters for improving the first pass yield in the elevator machine productionen
dc.titleHissikoneistojen tuotantoprosessin parametrien optimointi saannon parantamiseksifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15819
local.aalto.idinssi28855
local.aalto.openaccessno
Files