Hissikoneistojen tuotantoprosessin parametrien optimointi saannon parantamiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
114 s. + liitt. 2
Series
Abstract
Tämä diplomityö keskittyy KONEen hisseissä käytettävien aksiaalivuokestomagneettisynkronimoottoreiden tuotantoprosessin kehitykseen. Diplomityön tavoitteena on tunnistaa moottoritestauksen kannalta oleellisimmat tuotantoprosessin parametrit eli muuttujat, selvittää niiden vaikutukset moottorien testaussuureisiin eli vasteisiin sekä esittää johtopäätökset ja kehitysehdotukset löydöksien perusteella. Muuttujien ja vasteiden riippuvuussuhteiden tutkimisessa oli tavoitteena käyttää Fisherin faktorikonseptin mukaista koesuunnittelua, jonka mukaan on tarkoitus suunnitella kokeet ja mittaustulosten analysointi. Ennen koesuunnitelman tekemistä valittiin kokeen muuttujat ja mitattavat vasteet. Tätä valintaa varten tutkittiin muuttujien vaikutuksia teoriassa. Valinnassa otettiin huomioon sekä tuotannon että tuotekehityksen vaatimukset. Kokeet suunniteltiin siten, että neljän muuttujan (roottorin lämpötila, staattorin ja roottorin välinen ilmaväli, staattorin resistanssi ja magneettien remanenssivuontiheys) vaikutusten tilastolliset merkittävyydet vastemuuttujiin (lähdejännite, virta) pystyttiin päättelemään. Kokeet tehtiin käyttämällä 2<sup>4</sub>-faktorikoesuunnitelmaa kahdella toistolla. Kokeiden tuloksena voitiin päätellä, että merkittävin tekijä, joka vaikuttaa lähdejännitteeseen on magneettien remanenssivuontiheys. Valituilla muuttujien arvoilla sen suhteellinen vaikutus on kaksinkertainen verrattuna ilmaväliin, jolla on toiseksi suurin vaikutus. Roottorin lämpötila on jossain määrin merkittävä, mutta staattorin resistanssilla ei ole merkitystä moottorin lähdejännitteeseen kuten ei myöskään muuttujien yhdysvaikutuksilla. Saadun laskentamallin perusteella tutkittiin vielä muuttujien prosessivaihteluiden vaikutuksia lähdejännitteeseen, ja verrattiin tuloksia todellisesta tuotannosta saatuun dataan.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Viita-aho, Tarvo
Keywords
quality improvement tools, laadunparannustyökalut, design of experiments, koesuunnittelu, factorial design, faktorikoe, axial flux permanent magnet synchronous motor, koesuunnittelun kokeen analysointi, aksiaalivuokestomagneettisynkronimoottori
Other note
Citation