Maja - Designing visual material for kindergarten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Netti
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
84 + 2
Series
Abstract
Children’s wellbeing is getting a lot of attention in today’s society. Importance of high-quality early education and conditions for development of young children are growing topics of interest in several fields, including design. The thesis “MAJA - Designing visual material for kindergarten” examines the use of visual material in kindergarten interiors and the effects that the visual environment have on children’s wellbeing. The research focuses on investigating the appropriate amount of visual stimulation in a kindergarten setting. The thesis is made in collaboration with Helsinki International Schools. HEI Schools is a kindergarten concept aiming to export the Finnish early education model to international markets. HEI Schools provided a design brief for this thesis; children need several types of spaces during daycare and currently those interior spaces lack cosy hideouts for lounging and play. The thesis is aiming to answer the given design brief, while answering the following research questions: 1) How to design visual material for and with children? 2) What are the elements in the environment affecting the wellbeing of children? The thesis consists of a research part and a production part. Research has been done by using two different methods: a literature review and an ethnographic study made by observing children in a kindergarten. The production part focuses on developing a product concept to solve the design brief. The highlight of the design process is the co-design workshop held at HEI Ruoholahti kindergarten together with a group of four-year-old children. The research reveals that large amounts of constant and irrelevant visual stimulation have a damaging impact on children. Too much environmental distraction and too few opportunities for relaxation are causing stress, anxiety, lack of self-control and poor working memory for small children. However, children do need to be exposed to visual material and art for normal cognitive development. As a solution, the design project delivers a product concept called “Maja”, which is a modifiable and user-friendly space divider for children. “Maja” can be used as a tool for calming the children, or as an element to create spaces for playing. The essential part of the end result was including the children in the design process both as study subjects and as project participants. The thesis provides a current review of knowledge to design for and with children. The results indicate that the interior environment has a significant impact on children and that specific considerations should be taken into account when designing for children’s wellbeing.

Lasten hyvinvointiin kiinnitetään nyky-yhteiskunnassa paljon enemmän huomiota kuin ennen. Laadukkaan varhaiskasvatuksen, sekä kasvuympäristön merkitys herättää kiinnostusta usealla eri alalla, myös suunnittelussa. Opinnäytetyö “Maja - Designing visual material for children” tutkii visuaalisen materiaalin käyttöä lastentarhan sisustuksessa sekä visuaalisen ympäristön vaikutuksia lasten hyvinvoinnille. Tutkimus keskittyy selvittämään sopivaa visuaalisen stimulaation määrää lastentarha-ympäristössä. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Helsinki International Schools:n kanssa. HEI Schools on lastentarha konsepti, jonka tavoitteena on viedä suomalainen varhaiskasvatusmalli kansainvälisille markkinoille. HEI Schools tarjosi opinnäytetyölle suunnittelutoimeksiannon: lapset tarvitsevat useita erityyppisiä tiloja päivähoidon aikana ja nykyiset puitteet lastentarhan sisustuksessa eivät tarjoa lapsille tarpeeksi pieniä ja kotoisia piilopaikkoja, joissa he voivat rauhassa levätä tai leikkiä. Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan suunnittelutoimeksiantoon sekä seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Kuinka suunnitella visuaalista materiaalia lapsille ja lasten kanssa? 2) Mitkä elementit ympäristössä vaikuttavat lasten hyvinvointiin? Opinnäytetyö sisältää tutkimus- ja produktio-osan. Tutkimus tehtiin käyttämällä kahta metodia: kirjallista taustatutkimusta sekä etnografista tutkimusta, joka suoritettiin havainnoimalla lapsia lastentarhassa. Produktio-osuus keskittyy kehittämään tuotekonseptin ratkaisuna suunnittelutoimeksiantoon. Suunnitteluprosessin kohokohdaksi muodostui yhteissuunnittelu työpaja yhdessä HEI Ruoholahti -lastentarhan nelivuotiaiden ryhmän kanssa. Tutkimus paljastaa, että runsas, jatkuva ja epäolennainen visuaalinen stimulaatio on vahingollista lapsille. Liiallinen määrä häiriötekijöitä ympäristössä, sekä vähäiset mahdollisuudet rentoutumiselle aiheuttavat pienille lapsille stressiä, levottomuutta, itsehillinnän puutetta sekä heikentävät työmuistia. Joka tapauksessa, lapset tarvitsevat myös visuaalista materiaalia sekä taidetta normaaliin kognitiiviseen kehitykseen. Ratkaisuna suunnitteluprojekti tarjoaa tuotekonseptin nimeltä “Maja”, joka on monikäyttöinen sekä käyttäjä-ystävällinen tilanjakaja lapsille. “Majaa” voi käyttää työkaluna lasten rauhoittamiseen, tai tilallisena elementtinä leikeissä. Keskeinen osa lopputulosta oli lasten osallistaminen suunnitteluprosessiin sekä tutkimuskohteina että suunnittelu-kumppaneina. Opinnäytetyö tarjoaa ajankohtaisen katsauksen lapsille suunnitteluun sekä lasten kanssa tehtävään yhteissuunnitteluun. Tulokset osoittavat että ympäristöllä ja sisustuksella on suuri vaikutus lapsiin, ja että suunnittelijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota lasten hyvinvoinnin edistämiseen suunnittelutyössä.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Isoniemi, Laura
Airola, Sari
Keywords
design for children, co-design, co-design with children, visual design, pattern design, design workshop, visual stimulation, audio-visual noise
Other note
Citation