Continuous improvement in order delivery process of make-to-order products

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
80+10
Series
Abstract
The goal of the thesis is to improve the make-to-order delivery process of the case company. The current state of the make-to-order delivery process is examined in order to find ways to improve the process. Lean management and continuous improvement are used as the basis for improvement. Literature review introduces process management, lean, continuous improvement and benchmarking. In addition, the case company’s make-to-order delivery process is categorized by a framework found from literature. According categorization, process goals and measures to control the process are provided. Furthermore, findings from other case studies involving delivery process improvement are discussed. In the field study, the make-to-order delivery process current state is analysed. The study results are gathered from both interviews and observation in the case company. The delivery process of case company is also benchmarked against two compa-nies to compare processes and find best practices. Improvement areas were identified in process structure, information flow and in the tools used in the process. The results of this thesis are improvement suggestions and tools to improve various aspects of the process. In addition, smaller improvements were made to the delivery process. At the heart of this thesis is the goal of increasing continuous improvement. This is not a project with a clear end date; rather this is an ongoing process. Improvement potential will always exist in the delivery process. This thesis provides first steps of improvement to the process and serves as a starting point for increasing continuous improvement at the case company.

Tämän työn tarkoituksena on tutkia ja kehittää kohdeyrityksen tilaukseen valmistettavien tuotteiden toimitusprosessia. Prosessin nykytila kartoitetaan parannusalueiden löytämiseksi. Toimitusprosessin kehittämisen lähtökohtana toimii lean-ajattelu ja jatkuva parantaminen. Työn kirjallisuuskatsauksessa perehdytään prosessiajatteluun ja etenkin tilaus-toimitusprosessiin. Tilausprossien kategorisointia yrityksessä verrataan kirjallisuudesta löydettyyn malliin. Kirjallisuudesta esitetään mittarit kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin suorituskyvyn mittaamiselle ja määritetään prosessin kehityksen painoalueet. Työssä esitetään lisäksi tuloksia aiemmista tutkimuksista, jotka ovat pyrkineet parantamaan tilaus-toimitusprosessia. Myös lean-ajattelua tutkitaan yrityksen näkökulmasta, ja yritykselle sopivat jatkuvan parantamisen työkalut esitellään. Työn empiirisessä osiossa kartoitetaan toimitusprosessin nykytilaa kenttätutkimuksen avulla kohdeyrityksessä. Lisäksi työssä suoritetaan toimitusprosessin vertailuanalyysi kahteen eri yritykseen. Työn tulokset pohjautuvat havainnoista ja haastatteluista tehtyihin johtopäätöksiin. Prosessista löydettiin kehityspotentiaalia erityisesti tiedonkulun, työkalujen ja työnjaon osalta. Työn tuloksina on käytännöllisiä kehitysehdotuksia kohdeyritykselle sekä uusia työkaluja tilausten hallintaan yrityksessä. Lisäksi, pienempiä parannuksia tehtiin toimitusprosessin toiminnan tehostamiseksi. Työn ytimessä on lean-ajattelu ja jatkuva parantaminen. Lean-periaatteiden mukaisesti prosessissa tulee aina olemaan parannettavaa. Tämä työ tarjoaa parannuksia toimitusprosessiin, ja selvän lähtökohdan, josta prosessin parantamista kohdeyrityksessä voidaan jatkaa.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Thesis advisor
Tarkiainen, Tuukka
Keywords
make-to-order, delivery process, lean, continuous improvement
Other note
Citation