A multi-criteria tool for the selection of web-based education technology

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 80 s. + liitt. 11
Series
Abstract
Diplomityössä on mallinnettu verkko-opetusohjelmistojen vertailun ja valinnan helpottamiseksi verkko-opetusteknologian monikriteerinen valintatyökalu, jota Suomen virtuaaliyliopisto voi hyödyntää portaalinsa yhteyteen toteutettavassa päätöksenteon tukiohjelmistossa. Työn osana toteutetun haastattelututkimuksen tuloksena ilmeni, että verkko-opetusohjelmistoja on tähän mennessä valittu oppilaitoksesta riippuen hyvin erilaisilla menetelmillä, eivätkä valintatilanteet ole yleensä noudattaneet mitään erityistä prosessia. Ainoa valintatilanteita yhdistävä tekijä on ollut keskittyminen ohjelmistojen ominaisuuksien tarkoituksenmukaisuuteen, mistä johtuen ohjelmistojen ominaisuudet on valittu mallinnetun työkalun lähtökohdaksi. Ohjelmistojen arvioinnin helpottamiseksi työssä on rajoituttu yksiselitteisesti mitattavissa olevien ominaisuuksien kuvaamiseen binaarisella asteikolla, ja esimerkiksi käytettävyyden kaltaiset, mittaajasta riippuvat ominaisuudet on rajattu valintatyökalun ulkopuolelle. Toteutettu verkko-opetusteknologian valintatyökalu on luotu additiivisen mallin pohjalta epähierarkkista painotusmenetelmää käyttäen. Työkalun valintakriteeristö on toteutettu kuuden osatavoitteen arvopuuna. Valintatyökalu mahdollistaa haluttujen valintakriteerien painottamisen, sekä ohjelmistojen soveltuvuuden arvioinnin sekä toivottujen, että ei-toivottujen ominaisuuksien perusteella. Valintatyökalusta on ensin toteutettu prototyyppi, jota on koekäytetty työkalun loppukäyttäjillä. Tämän jälkeen työkalun kriteeristöä sekä itse työkalua on paranneltu iteratiivisesti validointitulosten, sekä markkinoilla olevista ohjelmistoista kerättyjen tietojen perusteella. Työssä mallinnettu päätöksenteon tukijärjestelmä on toteutettu siten, että kaikki verkko-opetusteknologian valintaan vaikuttavat sidosryhmät sekä muut verkko-opetusteknologiasta kiinnostuneet voivat käyttää sitä esimerkiksi sen vaihtoehtojoukon rajaamiseen, josta omiin tarpeisiin ja odotuksiin nähden tarkoituksenmukaisista ohjelmistoa kannattaa lähteä etsimään. Työkalun käyttö-alue voidaan tarvittaessa laajentaa ryhmäpäätöksenteon tukemiseen. Mallinnettua verkko-opetusteknologian monikriteeristä valintatyökalua voi käyttää myös apuvälineenä vertailtaessa tiettyjä verkko-opetusohjelmistoja keskenään.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Ensio, Sami
Keywords
web-based education, verkko-opetus, decision support system, päätöksenteon tukijärjestelmä, DSS, monikriteerinen, multiple criteria, valintatyökalu, selection tool
Other note
Citation