Toiminnanohjausjärjestelmän uudelleenkäyttöönottoprojekti konepajaympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Enterprise Resource Planning (ERP) is a computer based system that integrates most of the business processes in an enterprise. ERP utilizes the enterprise's common database and therefore gives everyone access to the data in real-time. ERP is a modular system. It consists of modules that can be all used together or one module at a time. Success and failure in ERP implementation is widely researched and commonly recognized. Because of frequent ERP implementation failures, many enterprises end up with incorrect data and indefinite use of their ERP. Inaccurate or unreliable data is known to cause inefficiency but in many cases it is impossible to indicate the direct influence. Moventas Santasalo's ERP had been in use since 1997. Data in the system was unreliable on average which forced users to double-check data validity before transactions. This led to additional work. The controlling principles and volumes had changed substantially after the ERP implementation. There was no unified way of using the ERP and the production control from the 1 980's did not fit requirements. Moventas Santasalo decided thus to implement an ERP upgrade project. Instead of implementing a new ERP, the business processes were re-engineered (BPR) and new ways of using the ERP were introduced. This research represents the project's execution, keys for success and results. The project was done in two phases. The first phase involved renewing the factories' production control. In the second phase incorrect data was cleansed and system parameters were updated to match the enterprise's processes. The company's own employees were mainly used as resources but consultants were also utilized. Succeeding in an ERP upgrade project requires mainly the same conditions as implementing a new ERP. Results were measured during a three year time period. The results indicate initial confusion directly after the business process re-engineering but positive results are achieved after a about a year's adaption period. From a business point of view, the project had many positive influences after the transitional period. According to the research it is possible to achieve good results without actually changing the ERPO

Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP) on tietokonepohjainen järjestelmä, joka integroi suurimman osan yrityksen liiketoimintaprosesseista. Järjestelmässä käytetään koko yrityksen kattavaa tietokantaa, jolloin kaikki järjestelmässä oleva tieto on koko yrityksen käytettävissä reaaliajassa. ERP on rakenteeltaan modulaarinen eli järjestelmä koostuu palasista, joita voidaan käyttää kokonaisuutena tai vain tiettyjä moduuleja kerrallaan. ERP:n käyttöönoton onnistumiseen tai epäonnistumiseen johtavia toimintatapoja on käsitelty laajalti kirjallisuudessa. Epäonnistumiset käyttöönotossa ovat yleisiä ja sen takia monissa yrityksissä kärsitään myöhemmin järjestelmän käyttötapojen ja tiedon rapautumisesta. Virheellisen tai epäluotettavan tiedon järjestelmässä tiedetään aiheuttavan tehottomuutta yrityksen toiminnassa, mutta vaikutuksia on vaikea mitata suorilla mittareilla. Moventas Santasalon toiminnanohjausjärjestelmä oli ollut käytössä vuodesta 1997 lähtien. Järjestelmän tietosisältö oli yleisesti ottaen epäluotettavaa, joten tietoja jouduttiin usein varmistelemaan, mikä aiheutti ylimääräistä työtä. Ohjausperiaatteet ja volyymit olivat muuttuneet käyttöönoton jälkeen merkittävästi. Järjestelmän käyttötavat olivat vaihtelevia, eikä 1980-luvulla kehitetty tuotannonohjaus enää vastannut tarpeita. Siksi Moventas Santasalossa tehtiin uudelleenkäyttöönottoprojekti käytössä olevalle toiminnanohjausjärjestelmälle. Järjestelmää ei siis vaihdettu, vaan yrityksen prosessit määriteltiin uudelleen ja käytössä olleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö määriteltiin uuden prosessin mukaiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on esittää, miten hanke toteutettiin, mitä onnistuneelta uudelleenkäyttöönotolta edellytetään ja hankkeen tuloksia keskeisten mittareiden avulla. Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen oman valmistuksen tuotannonohjaus uusittiin. Toisessa vaiheessa järjestelmässä ollut epäkurantti data siivottiin ja toiminnanohjausjärjestelmän parametrit päivitettiin vastaamaan yrityksen prosesseja. Projektin resursseina käytettiin pääosin yrityksen omaa henkilöstöä, mutta myös konsultteja. Hankkeen onnistuminen vaatii pitkälti samoja edellytyksiä, kuin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Tuloksia mitattiin kolmen vuoden aikaväliltä. Mittaustulosten perusteella muutokset aiheuttavat ensin hämmennystä ja positiiviset muutokset näkyvät vasta muutoksesta toipumisen jälkeen eli noin vuosi hankkeen jälkeen. Hankkeella saavutettiin muutosten ylimenovaiheen jälkeen kuitenkin merkittäviä parannuksia liiketoiminnan näkökulmasta. Toiminnanohjausjärjestelmän uudelleenkäyttöönotolla pystytään tulosten perusteella saavuttamaan etuja myös vaihtamatta järjestelmän teknologiaa.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Eronen, Klaus
Keywords
enterprise recource planning, toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, ERP, production control, tuotannonohjaus
Other note
Citation