Characteristics of Inclusive Leadership and Differences in Awareness and Attitudes

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-08-25
Department
Major/Subject
Organization Design and Leadership
Mcode
SCI3094
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
70 + 6
Series
Abstract
In the globalizing world, diversity is becoming an ever more relevant opportunity and issue for companies. To tackle trouble arising from diversity and benefit from its potential advantages, organizations turn to inclusion, a practice of empowering, involving and celebrating diverse talent. Leadership plays a decisive role in fostering inclusion and an inclusive work climate. Nevertheless, the existing literature lacks empirical insight into the effectual elements of inclusive leadership. Similarly, the differences in people’s awareness and attitudes towards D&I are traditionally overlooked. This study aims to fill this research gap with a description of inclusive leadership and differences in awareness and attitudes. The research takes an inductive approach to describe inclusive leadership while acknowledging the phenomenological nature of the research topic. Altogether 21 people were interviewed, consisting of supervisors and their employees in two Finnish ICT consultancy companies. Grounded theory was employed in the analysis to identify converging narratives in the interviews, while abductive research was also applied in reflecting the interpretations against existing literature. Building on interviewees’ experiences of leadership, perception of relevant organizational elements and barriers for inclusion, the study proposes a set of inclusive leadership characteristics fostering inclusion in individual relationships as well as in the work group. The study further suggests six mediators of inclusive leadership upon which the articulated characteristics rely: psychological safety, shared identity, an atmosphere of uniqueness, humane respect, feeling of being an insider and relationality. The study suggests that the mediators serve as the underlying dynamics in facilitating individuals' sense of inclusion in their experience of the leadership Furthermore, the study lays out the specters of awareness and attitudes that emerged from the interviews. Their potential implications are discussed, and the role of critical self-reflection and self-awareness and proactive attitude is underlined. This study contributes to the current body of research with a comprehensive description of inclusive leadership connecting dispersed elements and propositions from existing literature. Furthermore, the study provides novel insight into the diversity of awareness and attitudes towards D&I, whose potentially decisive role in inclusive leadership is also hypothesized.

Kansainvälistyvässä maailmassa työvoiman monimuotoisuudesta on tullut entistä ajankohtaisempi mahdollisuus jo haaste yrityksille. Taklatakseen monimuotoisuudesta aiheutuvia ongelmia sekä hyödyntääkseen sen avaamia hyötyjä, organisaatiot kääntyvät inkluusion puoleen – työntekijöidensä kokonaisvaltaiseen osallistamiseen sekä erilaisuuden rohkaisemiseen. Johtajuus on merkittävässä roolissa inkluusion ja inklusiivisen ilmapiirin luomisessa. Tästä huolimatta kirjallisuus ei tarjoa riittävästi empiirisesti tutkimustietoa inklusiivisen johtajuuden perusosista. Lisäksi ihmisten tietoisuus ja asenteellisuus D&I-teemoja kohtaan on tähän asti jätetty huomiotta tutkimuksessa. Tämä tutkimus vastaa näihin kysymyksiin kuvauksellaan inklusiivisen johtajuuden piirteistä sekä eroista tietoisuudessa ja asenteissa. Tutkimus lähestyy inklusiivista johtajuutta induktiivisesti ja tunnustaa samalla ilmiön fenomenologisen luonteen. Yhteensä 21 henkilöä – esihenkilöitä ja heidän alaisiaan – haastateltiin tutkimusta varten kahdesta suomalaisesta IT-konsultointiyrityksestä. Analyysissä tunnistettiin yhteneväisyyksiä haastateltavien kuvauksissa omista johtajakokemuksistaan ja löydöksiä verrattiin olemassa olevaan kirjallisuuteen. Haastateltavien johtajuuskokemusten sekä kuvaamiensa organisaatiokulttuurin piirteiden ja esteiden pohjalta tutkimus esittää joukon inklusiivisen johtajuuden piirteitä, jotka viljelevät inkluusion tunnetta yksittäisissä suhteissa sekä työryhmien toiminnassa. Tutkimus esittää myös kuusi inklusiivisen johtajuuden perusdynamiikkaa, joihin edellä esitetyt piirteet pohjautuvat: psykologinen turvallisuus, jaettu me-kuva, ainutlaatuisuuden ilmapiiri, inhimillinen kunnioitus, sisäpiiriläisyys sekä vuorovaikutteisuus. Edellä kuvatut perusdynamiikat välittävät oleellisesti inkluusion tunnetta yksilöissä inklusiivisen johtajuuden piirteiden tuloksena. Tutkimus pohjustaa myös ymmärrystä ihmisten D&I-tietoisuuden ja -asennoituneisuuden kirjosta haastatteluiden erojen pohjalta. Tutkimus puntaroi löydösten seurauksia ja alleviivaa erityisesti kriittisen itsereflektion ja -tietoisuuden sekä proaktiiviset asennoitumisen roolia. Tutkimus edistää olemassa olevaa kirjallisuutta laaja-alaisella katsauksella inklusiivisen johtajuuden piirteistä sekä yhdistää hajanaisen tutkimuskentän löydöksiä ja teorioita. Tutkimus tarjoaa myös täysin uutta tietoa D&I-tietoisuuden ja -asenteiden monimuotoisuudesta, ja hypotetisoi näiden ratkaisevaa roolia inklusiivisessa johtamisessa.
Description
Supervisor
Ylitalo, Jari
Thesis advisor
Bairoh, Susanna
Keywords
inclusive leadership, leadership, organizational inclusion, diversity, diversity management, inclusion
Other note
Citation