To Extrude Life into a Broken: How repairing process with a digital tool can bring more to the field of art and design.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
cd
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
This thesis examines the integration of digital tools, particularly 3D printing, in the fields of art, design, and craft, focusing on using these tools for repair purposes. It explores how digital tools can be employed to repair broken objects, extending their lifespan and adapting them for different contexts. The study emphasizes the creative aspect of repair and the repurposing of everyday objects, highlighting repair as a creative act involving resourcefulness. The practical aspect of the thesis centers on 3D printing and the repair of small to medium-sized objects using plastic-based filament. Through practical experimentation, the study aims to uncover new perspectives on discarded objects and demonstrate the transformative potential of repair with digital tools. The research involves documenting, analyzing, and reflecting on both the original and repaired objects, tracing their lifecycles. By presenting 3D printing as a viable method for repairing broken objects, the study aims to shift the perception of these objects from waste to opportunities for unconventional thinking.

Tämä lopputyö tutkii digitaalisten työkalujen, erityisesti 3D-tulostuksen, integraatiota taiteen, suunnittelun ja käsityön aloilla, keskittyen näiden työkalujen käyttöön korjaustarkoituksessa. Se tutkii, kuinka digitaalisia työkaluja voidaan käyttää rikkoutuneiden esineiden korjaamiseen, pidentäen niiden elinikää ja sopeuttaen niitä eri konteksteihin. Tutkimus korostaa korjauksen luovaa näkökulmaa ja jokapäiväisten esineiden uudelleenkäyttöä, korostaen korjausta luovana toimintana, joka vaatii kekseliäisyyttä. Työn käytännön osuus keskittyy 3D-tulostukseen ja pienten ja keskikokoisten esineiden korjaamiseen muovipohjaisella filamentilla. Käytännön kokeilun kautta tutkimus pyrkii paljastamaan uusia näkökulmia hylättyihin esineisiin ja osoittamaan korjauksen muuttavan voiman digitaalisilla työkaluilla. Tutkimus sisältää alkuperäisten ja korjattujen esineiden dokumentoinnin, analysoinnin ja pohdinnan, seuraten niiden elinkaarta. Esittelemällä 3D-tulostuksen kelvollisena menetelmänä rikkoutuneiden esineiden korjaamiseen, tutkimus pyrkii muuttamaan näiden esineiden näkemystä jätteestä mahdollisuuksiksi epätavanomaisen ajattelun löytämikseksi.
Description
Supervisor
Falin, Priska
Thesis advisor
Ahonen, Anssi
Keywords
repair, 3D printing, creativity, repurposing, everyday objects, practice-based research
Other note
Citation