”Pääsenkö mä ovesta sisään ja saanko mä käyttää niitä asioita mitä siellä on?” Tapaustutkimus taiteen ja visuaalisen kulttuurin harrastekerhoista Espoossa keväällä 2020

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
73 + 12
Series
Abstract
Opinnäytetutkielma “Pääsenkö mä ovesta sisään ja saanko mä käyttää niitä asioita mitä siellä on?”, tutki lapsille ja nuorille suunnattuja taiteen ja visuaalisen kulttuurin harrastekerhoja Espoossa keväällä 2020 tehdyn monitapaustutkimuksen muodossa. Tutkielman tavoite oli etsiä harrastekerhoihin liittyviä onnistumisia, haasteita, mahdollisuuksia ja uhkia. Tavoitteisiin päästiin teemoittelemalla aineistoa, sekä vertaamalla tutkimusaineistosta esiin nousseita huomioita omiin ennakko-oletuksiini. Tutkittujen kerhojen tarkoituksena on olla helposti saavutettavia harrastuksia ala- ja yläkoulun koulupäivän ohessa. Ne ovat hitaasti saavuttaneet jalansijaa osana suomalaista koulupäivää, vaikka toiminnan muodot ovat vuosien aikana vaihdelleet. Opinnäytetutkielma pyrki antamaan lukijalle tiivistetyn kuvan kerhojen historiasta ja taustasta, sekä pyrki antamaan aiheen parissa työskenteleville suoraviivaisia parannusehdotuksia kerhojen tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetutkielman aineisto kerättiin teemahaastattelun sekä lomakekyselyn avulla. Aineisto koostui kolmen Espoon kaupungin alueella kerhoissa toimineen opettajan haastatteluista, sekä heidän opettamissaan kerhoissa, osallistujilta kerätystä kyselyaineistosta. Haastatteluaineisto esittelee kerhojen toimintaa erityisesti opettajan näkökulmasta, kun taas kyselyaineistosta selviää lasten ja nuorten mielipiteitä ja toiveita. Motivaationa tutkielman kirjoittamiseen toimi kokemukseni harrastekerhojen opettamisesta. Tämän lisäksi pitkällinen julkinen keskustelu ja lukuisat kerhoihin liittyvät kokeilut, sekä tuoreet koulutuspoliittiset linjaukset vaikuttivat aiheen valikoitumiseen. Tutkielman pyrkimyksenä oli tarjota edeltävää tutkimusta käytännönläheisempiä huomioita, sekä tarjota ratkaisuja kerhojen haasteisiin ja uhkiin, sekä erityisesti toimijoiden yhteistyön parantamiseen. Tutkielman esittämiä positiivisia löydöksiä olivat taiteellisen työskentelyn saavutettavuuden lisääntyminen ja toimiminen porttina taiteen perusopetuksen pariin siirtymiselle. Lisäksi tutkielman positiivisia löydöksiä olivat uudet turvalliset tekemisen ja olemisen tavat, sekä mahdollisuus koordinoivien toimijoiden käyttämisessä. Tutkielman esittämiä haasteita puolestaan olivat mm. kerhojen opettajien kohtaamat haasteet opetustilaan pääsemisessä, suuresti vaihtelevat yhteistyökäytännöt koulun ja toiminnan järjestäjien välillä, haasteet tilan yhteiskäytössä sekä kouluympäristön hierarkian aiheuttamat haasteet. Tutkielmassa esitetyt löydökset kiteytyvät Espoon kaupungin käyttöön tuotettussa kerhosopimusehdotuksessa. Siinä tarjotaan joitakin ratkaisuja tutkielmassa esiin tulleisiin ongelmiin sopimuspohjan muodossa. Opinnäytetutkielma pyrki tarjoamaan kurkistuksen muutamaan yksittäiseen harrastekerhoon, sekä esittämään monet puolet siitä mitä tämä taidekasvatuksen tapa nykyisellään on. Se tarjosi ratkaisuja ja alleviivaa asioita jotka on syytä pitää jatkossa mielessä kerhoja järjestettäessä.

In my master’s thesis Strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Finnish after school programs in Espoo 2020 — case study focusing on art and visual culture programs, I researched Finnish after school programs focusing on art and visual culture. The research was conducted in Espoo during spring 2020 using methods of case study. The objective of the research was to seek the strengths, weaknesses, opportunities and threats associated with the program. The objective was fulfilled by dividing the data by themes, and by comparing the findings to my own presuppositions. Purpose of the program examined is to be easily accessible extra-curricular activities for primary and middle school pupils. They have slowly gained ground as a part of a Finnish school day — even though the means of the activities have been changing over the years. The thesis aimed to inform the reader of the backgrounds of the program, and to present the program teachers and coordinators with concrete proposals for improvement. The research data was collected via interview and survey. The data consisted of interviews of three teachers working in Espoo area. The survey data was collected from the same program groups the teachers were working. The interview data showcases a view from the teacher’s perspective and the survey data concentrates more on the pupil’s views and wishes. The motivation for the thesis came from my own experiences in teaching similar programs. In addition to that a colorful public discussion and the present education policies effected me to choose this subject. The research’s aim was to offer a more pragmatic view of the programs and to present solutions for the weaknesses, threats and specially for improving the cooperation of the agents. The positive findings were that accessibility of the artistic practices has improved by the programs, the new useful means of forming a safe space for learning and practicing, and finally the possibility of using a outside coordinators for the programs. The negative findings on the other hand were the challenges that the teachers had encountered trying to get in to the space indicated for teaching, fluctuate cooperation methods between the teachers and the school’s faculty, challenges in joint use spaces, and the problems caused by school’s hierarchy. The findings in the master’s theses are concluded by me to a program’s draft agreement given to the city of Espoo. Draft agreement presents some solutions to the problems that the research pointed out. My thesis aimed to provide a glimpse in to a couple of after school programs, and to showcase the many sides of this new way of arranging art education. It offered some solutions, and underlined issues that should be kept in mind while working with the programs in the future.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
harrastekerhot, kerhot, tapaustutkimus, onnistumiset, haasteet, mahdollisuudet, uhat
Other note
Citation