Utilizing Electronic Learning in Internal Product Training of Global Organizations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
iii + 97 + liitt. (+9)
Series
Abstract
The study deals with electronic learning in industry. The aims of the study are twofold: to introduce the present theory of electronic learning (e-learning) and to examine the applicability of e-learning to internal product training. Vaisala Group, a global technology company, was used as a case company. The case study focuses on one of the case company's sales channels. In the introduction section the definitions and basic concepts of present e-learning theory are presented. Also, the drivers behind the corporate uptake of e-learning are discussed as well as the business implications, success factors and obstacles of e-learning implementation. Just-in-time learning and the use of a modular knowledge structure were identified as important elements of modern e-learning. E-learning enables consistent, effective, customized, flexible and time and place independent learning. In the case study, an overall view of learning challenges at the case company was first identified. Second, the knowledge and learning needs of sales personnel at the case company were determined. Third, the present learning situation and present learning challenges of the sales personnel were identified and described. Then, the applicability of existing e-learning solutions to the learning needs and challenges of the sales personnel were analyzed. Finally, the results of the case study were compared with present e-learning theory and the applicability of the results for other similar situations was analyzed. The data were collected using in-depth interviews and a questionnaire survey. 22 employees, mainly sales managers and product managers, were interviewed. 6 product managers responded to the questionnaire survey. The learning and training challenges the case company is facing at the moment are an increasing number of products and employees, a scattered workforce, acquisitions, and the implementation of new processes, tools and technologies. All these lead to more information and knowledge that need to be managed. Also, an inequality of learning possibilities between different offices was identified. The product training challenges that the examined sales channel is currently facing are an absence of proper training material, a scattered nature of available product information, and a low amount of official product training events. The most important product related knowledge needs for sales personnel were offerings on a general and conceptual level, sales arguments, pricing structures and application knowledge. Three distinct learning situations were identified at the case company: employee orientation, product launch or update, and sales situation. For all of the learning situations the use of a modular knowledge structure was found feasible. The use of just-in-time learning in sales situations would considerably facilitate the sales process. The implementation of e-learning in internal product training would benefit many of the present challenges at the case company. E-learning, the just-in-time learning approach and the use of a modular knowledge structure were found very suitable for internal product training. Cost savings and a better quality of learning are among the implications of implementing e-learning in internal product training.

Tutkimuksessa tarkastellaan verkko-oppimista (e-learning) yritysympäristössä. Tutkimuksella on kaksi tarkoitusta: kuvata nykyinen verkko-oppimisen teoria ja tarkastella verkko-oppimisen soveltuvuutta yritysten sisäiseen tuotekoulutukseen. Case-yrityksenä tutkimuksessa on kansainvälinen teknologiayritys Vaisala Oyj. Tapaustutkimus verkko-oppimisesta kohdistuu yhteen yrityksen myyntikanavista. Johdannossa käsitellään verkko-oppimisen määritelmät ja peruskäsitteet. Lisäksi verkko oppimiseen siirtymisen syitä ja sen implikaatioita tarkastellaan. Myös menestystekijät ja uhat verkko-oppimisratkaisuiden toteuttamisessa käydään läpi. 'Just-in-time' eli juuri oikeaan aikaan oppiminen ja modulaarisen oppimateriaalirakenteen käyttäminen todettiin nykyaikaisen verkko-oppimisen olennaisiksi osiksi. Verkko-oppiminen mahdollistaa yhtenevän, tehokkaan, räätälöidyn, joustavan ja ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. Tapaustutkimuksessa muodostettiin ensiksi kokonaiskuva kohdeyrityksen oppimishaasteista. Toiseksi myyjien tuotetieto- ja oppimistarpeet määriteltiin. Kolmanneksi selvitettiin oppimisen ja koulutuksen nykytila. Tämän jälkeen analysoitiin olemassaolevien verkko-oppimisratkaisuiden soveltuvuutta havaittujen tarpeiden tyydyttämiseen. Lopuksi tuloksia verrattiin teoriaan ja tarkasteltiin niiden yleistettävyyttä. Case-tutkimus koostui 22 syvähaastattelusta ja kyselytutkimuksesta. Haastateltavat olivat pääasiassa myyntipäälliköitä ja tuotepäälliköitä. Kyselyyn vastasi 6 tuotepäällikköä. Case-yrityksen tällä hetkellä kohtaamia oppimishaasteita ovat tuotteiden ja työntekijöiden määrän lisääntyminen, maantieteellisesti hajautunut organisaatio, yritysostot sekä uusien prosessien, työkalujen ja teknologioiden käyttöönotto. Nämä seikat johtavat kasvavaan tarpeeseen hallita tietoa ja oppimista. Yrityksen eri toimistojen välillä havaittiin myös eriarvoisuutta oppimismahdollisuuksissa. Tuotekoulutuksen ja myyntikanavan osalta suurimmat haasteet ovat sopivan oppimateriaalin puute, olemassaolevan materiaalin hajanaisuus ja virallisten tuotekoulutustilaisuuksien vähyys. Tärkeimmiksi koetut tiedot tuotteista tehokkaan myynnin kannalta olivat yrityksen tarjonta yleisellä tasolla, myyntiargumentit, hinnoittelurakenne ja tuotteiden sovellukset. Case-yrityksessä havaittiin kolme oppimistilannetta: uusien työntekijöiden perehdyttäminen, uuden tuotteen lanseeraus tai tuotteen päivitys ja myyntitilanne. Kaikkien oppimistilanteiden osalta modulaarisen oppimateriaalirakenteen hyödyntäminen todettiin kannattavaksi. Just-in-time -oppimisen hyödyntäminen myyntitilanteissa helpottaisi ja tehostaisi huomattavasti myyntiprosessia. Verkko-oppimisen hyödyntäminen voisi toimia osaratkaisuna useaan case-yrityksen kohtaamista haasteista. Verkko-oppiminen, just-in-time -oppiminen ja modulaarinen oppimateriaalirakenne soveltuvat hyvin yrityksen sisäiseen tuotekoulutukseen. Verkko-oppimista hyödyntämällä tuotekoulutuksessa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa oppimisen laatua yrityksessä.
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Kaustell, Kim
Keywords
electronic learning, verkko-oppiminen, e-learning, tuotekoulutus, product training
Other note
Citation