Moduuliyhdistelmän stabiliteetin parantaminen renkaiden avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
107 s. + liitt. 1
Series
Abstract
Paljon julkisuutta saaneet maanteiden suuronnettomuudet ovat nostaneet esiin raskaan kaluston turvallisuuden ja pakottaneet viranomaiset etsimään uusia keinoja sen edistämiseksi. Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Ajoneuvon stabiiliuden lisääminen on yksi tapa pyrkiä parantamaan ajoneuvon hallittavuutta ja estämään vakavien onnettomuuksia syntymistä. Ajoneuvoyhdistelmien stabiiliutta on tutkittu melko laajasti. Suomen oloihin soveltuvia tutkimuksia ovat tuottaneet lähinnä VTT sekä Ruotsin liikenteen ja kuljetusalan tutkimuslaitos. Tutkimuksissa on tarkasteltu mm. aisapainon, nopeuden ja lastauksen painotuksen vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän stabiiliuteen. Renkaiden vaikutus raskaan kaluston stabiiliuden tutkimuksissa on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka renkaiden tiedetään vaikuttavan ajoneuvon hallittavuuteen merkittävästi. Tässä työssä tutkitaan raskaan kaluston ja etenkin kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun muodostaman yhdistelmän stabiiliutta sekä stabiliteetin parannusmahdollisuuksia rengastuksen avulla. Rengastuksella tarkoitetaan apuvaunun ja perävaunun eri akseleilla käytettäviä eritasoisia renkaita, uusia ja kuluneita. Tutkimusongelma: Minkälaisella mahdollisimman pienellä rengastusmuutoksella voidaan saada mahdollisimman edullinen vaikutus yhdistelmän käyttäytymiseen? Tutkimus on tehty yhtenä osana raskaan kaluston turvallisuutta ja energian käytön tehostamista edistävää RASTU- projektia. Työssä esitellään aikaisempia raskaan kaluston stabiliteettiin liittyviä tutkimuksia ja pyritään niiden avulla selvittämään eri tekijöiden vaikutuksia ajoneuvoyhdistelmän stabiiliuteen. Lisäksi työssä kuvataan raskaalle kalustolle tyypillisiä vaaratilanteita sekä tarkastellaan ajokokeita, joilla pyritään selvittämään yhdistelmän käyttäytymistä näissä vaaratilanteissa. Työssä esitellään myös erilaisia aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä stabiiliuden mittareita. Tutkimustyökaluna käytetään ADAMS/Car- ohjelmistoa, jolla simuloidaan kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistelmää. Simuloinnilla selvitetään, minkälainen vaikutus saadaan aikaiseksi yhdistelmän käyttäytymiseen erilaisissa ajokokeissa, kun apuvaunun ja perävaunun rengastuksia muutetaan. Yhdistelmän käyttäytymistä tutkitaan enimmäkseen apuvaunun ja perävaunun sortokulmien avulla. Simuloinneissa selvisi, että oikeanlaisella rengastuksella pystytään vaikuttamaan perävaunun heilahteluun merkittävästi. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella parempikuntoisten renkaiden sijoittamista ajoneuvoyhdistelmän jokaisen ajoneuvoyksikön taka-akseleille. Jo aiemmin on tiedetty, että henkilöautoissa on suotavaa asentaa parempikuntoiset renkaat auton taka-akselille.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Kaijalainen, Osku
Isomoisio, Heikki
Keywords
truck, kuorma-auto, semi trailer, puoliperävaunu, full trailer, varsinainen perävaunu, stability, stabiilius, tire, rengas, heavy vehicle, raskas kalusto, lane change, kaistanvaihto, drift angle, sortokulma, swinging, heilahtelu
Other note
Citation