Strategic renewal of energy utilities through innovation partnerships in the energy transition

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Global Management
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
The continuously changing market developments increasingly push the energy industry towards a new, zero-carbon energy system and society. In response, energy utilities need to rethink how to pivot their conventional, fossil-based business to sustain competitiveness in the long-term. The purpose of this thesis was to examine the role of innovation partnerships with start-ups in energy utilities’ strategic transformation, in the context of the energy transition. The analysis is based on a qualitative interview study that allowed to explore diverse perspectives of top experts in the field of the Nordic energy utility sector. This rich data enabled to create a holistic understanding of the complex phenomenon. This thesis contributes three main findings. First, the results complement the classic energy transition literature typically focused on system-level developments of the phenomenon. The results elaborate on the strategic and business implications of innovation partnerships with start-ups for utilities in the energy transition. The thesis fulfils the evident gap in prior research by providing new insights into the corporate perspectives regarding energy utilities’ strategic management in the energy transition. Second, the empirical results are reflected in more recent literature on energy utilities’ business model innovation, which further demonstrates the growing relevance of the research topic and findings. The results reveal that along the ongoing industry disruption, energy utilities need to fundamentally redesign their business models to better serve their new customer needs. Here, emerging digital technologies provide energy utilities with the greatest potential to come up with new ways to create value across interconnected value networks, consisting of multiple industry players. In essence, innovation partnerships with external partners, particularly start-ups, allow energy utilities to harness the needed innovativeness and digital competences, serving as a source of competitive advantage. Finally, this thesis expands the previous, somewhat lacking understanding in the energy transition literature of the role of utilities’ corporate capabilities in the energy transition. The results posit that utilities’ ability to shift from a rather conservative to a more entrepreneurial and agile corporate culture, serves as the foundation for more innovation-driven value creation and implementation of new strategies. The thesis thus goes beyond prior studies’ emphasis on technological progress, suggesting that on top of radical niche technologies, another type of disruption – namely the shift in the vital strategic capabilities – may likely emerge within energy utilities.

Jatkuvasti muuttuva markkina luo energiayhtiöille yhä enemmän paineita siirryttäessä uuteen, hiilineutraaliin energiasysteemiin ja -yhteiskuntaan. Tähän haasteeseen vastatakseen, energiayhtiöiden tulee keksiä miten muuntautua vanhasta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta liiketoimintamallista säilyttääkseen kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä. Maisteritutkielman tarkoituksena oli tutkia kasvuyritysten kanssa solmittavien innovaatiokumppanuuksien roolia energiayhtiöiden strategisessa uusiutumisessa meneillään olevan energiamurroksen edetessä. Analyysi pohjautuu laadulliseen haastattelututkimukseen, joka mahdollisti moninaisten näkökulmien keräämisen pohjoismaisen energiasektorin asiantuntijoilta. Kerätty rikas aineisto auttoi muodostamaan laaja-alaisen ymmärryksen monimutkaisesta ilmiöstä. Tutkielma täydentää perinteistä, usein systeemitasoon keskittyvää energiamurrostutkimusta, tarjoten uusia näkemyksiä ilmiöön energiayhtiöiden näkökulmasta. Tutkimustulokset tarkentavat, mitä strategia- ja liiketoimintavaikutuksia kasvuyhtiöiden kanssa solmittavilla innovaatiokumppanuuksilla on energiayhtiöille energiamurroksessa. Aiheen kasvavaa merkitystä osoittaa se, että empiiriset löydökset vastaavat myös tuoreempaa tutkimusta koskien energiayhtiöiden liiketoimintamallien innovaatiota. Tulokset paljastavat, että toimialan murroksessa, energiayhtiöiden tulee suunnitella liiketoimintamallinsa perusteellisesti uudelleen niin, että ne palvelevat paremmin uusia asiakastarpeita. Uudet teknologiat ovat tässä avainasemassa, tarjoten energiayhtiöille mahdollisuuden innovoida uusia tapoja luoda arvoa useista sektorin toimijoista koostuvien arvoverkostojen kautta. Innovaatioyhteistyö ulkoisten kumppaneiden, etenkin kasvuyhtiöiden kanssa, tarjoaa energiayhtiöille uudenlaista innovatiivisuutta ja digitaalista kompetenssia, joita tarvitaan kilpailuedun saavuttamiseksi murroksessa. Tutkielma myös laajentaa aiemman energiamurroskirjallisuuden vajavaista käsittelyä energiayhtiöiden organisaatioon liittyvien kyvykkyyksien roolista energiamurroksessa. Löydökset viittaavat siihen, että energiayhtiöiden kyky siirtyä konservatiivisesta toimintatavasta, yrittäjähenkisempään ja ketterään yrityskulttuuriin mahdollistaa vahvasti innovaatioon perustuvan arvonluonnin. Tutkielman perusteella voidaan siis todeta, että radikaalien niche-teknologioiden ohella, toisenlainen murros tulee todennäköisesti tapahtumaan energiayhtiöiden sisällä, tärkeimpien strategisten kyvykkyyksien muutoksen kautta.
Description
Thesis advisor
Ritvala, Tiina
Keywords
smart energy transition, strategic renewal, innovation partnerships, corporate venturing, digitalization, innovation management, strategic management, value networks, business transformation
Other note
Citation