Yhteydessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Rantanen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
60 + 21
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö on taiteellinen tutkimus opettajan ja oppilaan välisestä yhteydestä. Työ jakaantuu kahteen osioon: käytännölliseen ja teoreettiseen. Käytännöllisessä osuudessa käyn kirjeenvaihtoa kolmen vanhan opettajani kanssa. Teoreettinen osuus koostuu kolmesta esseestä, jotka käsittelevät suhteisuutta ja yhdessäoloa taiteen ja taidekasvatuksen maailmoissa. Kirjeenvaihto ja esseet ovat yhteenpunoutuneita; ne ovat syntyneet rinnakkain. Opinnäytteen merkityksien verkot rakentuvat samanaikaisesti käytännön ja teorian tasoilla. Molemmin puolin tarkastelu kiinnittyy siihen, mistä opettajan ja oppilaan välisessä pedagogisessa suhteessa on kyse. Mitä opettajan ja oppilaan välinen yhteys mahdollistaa? Mitä rajoitteita yhteyden välille voi kaatua? Tarvitaanko opettajia? Millainen pedagogisen suhteen tulisi olla? Millaisissa yhteiskunnallisissa puitteissa opettaja ja oppilas kohtaavat? Millaisia yhteyksiä taiteessa kasvaa? En ollut kirjeitä enkä esseitä kirjoittaessani yksin. Opettajat vastasivat yhteydenottoihini ja kirjeillään laventavat opinnäytteeni eläväksi osoitukseksi suhteisuudesta. Esseissä taas oleilen monenlaisten filosofien, yhteiskunta- ja ihmistieteilijöiden sekä taiteilijoiden kanssa.

In this work I examine the relation of teacher and student by means of artistic research. The work consists of two parts, practical and theoretical. In the practical part I exchange letters with three former teachers of mine. In the theoretical part there are three essays about being together and in contact in the worlds of art and art education. Exchange of letters and essays are intertwined; they have grown up side by side. In this thesis, nets of meanings are constructed simultaneously in practical and theoretical levels. On both sides attention is drawn to the pedagogical relationship between teacher and student: What does togetherness enable? Do we need teachers? What would be the best possible pedagogical relationship? Are there restrictions in it? In what kind of societal setting do teacher and student meet? How art can help as to connect? I wasn’t alone when writing. Teachers answered my letters and made my thesis a living manifestation of being in touch. In the essays, in turn, I’m hanging around with multiple kinds of philosophers, social and human scientists as well as artists.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
pedagoginen suhde, opettaja–oppilas-suhde, opettajuus, yhteys, pedagogical relation, teacher-student relationship, teaching, togetherness
Other note
Citation