Ubiquitous knowledge in mobile language learning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 91 s. + liitt. 18
Series
Abstract
The thesis discussed mobile language learning and how to use ubiquitous knowledge of the environment as a source of learning material. The target group were adult immigrants in Finland. The literature part of the study examined mobile earning definitions, mobile language learning solutions, and immigrants' needs when it comes to language learning, and factors that factors that affect the design and success of a mobile learning solution. The empirical part included the implementation of a mobile language learning solution and user experiments. The implementation was a text-message-based vocabulary learning application, where the users were sent words taken from news headlines, along with their explanations and use examples, at a predefined time. The implementation was first tested with pilot tests with a group 0 Finnish language students from Aalto University School of Science and Technology. The final tests were performed with adult immigrants attending labour market training. The results from final tests show that the language skill level of the test subjects clearly affects how useful they found the solution. Those with better Finnish skills found the solution more useful than those whose Finnish skills were weaker. The surprising part of the results was that the preferred place to read the text messages was at home and not, for example, in public transportation where the users would have access to free newspapers where the words in the messages were taken from. This study is the first mobile language learning study where the target group were adult immigrants. Hence the academic community and the public would benefit from further research done on the topic.

Tässä diplomityössä käsiteltiin mobiilia kielten oppimista ja kuinka ympäristön ubiikkia tietoa voitaisiin käyttää siinä hyväksi. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat aikuiset maahanmuuttajat Suomessa. Diplomityön kirjallisuusosassa tarkasteltiin mobiilioppimisen määritelmiä, mobiilin kielten oppimisen sovelluksia, maahanmuuttajien tarpeita kielenoppimisen suhteen sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat mobiilioppimissovelluksen kehittämiseen ja menestymiseen. Työn kokeellinen osa sisälsi mobiilin kieltenoppimissovelluksen toteutuksen ja käyttäjätestit. Toteutettu sovellus oli tekstiviestipohjainen sanastonoppimissovellus, jonka avulla käyttäjille lähetettiin tiettyyn kellonaikaan päivän uutisotsikoista otettuja sanoja sekä näiden selitykset ja esimerkkilause kunkin sanan käytöstä. Toteutusta testattiin ensin pilottikokein Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun suomen opiskelijoiden kanssa. Lopullisissa kokeissa koeryhmänä oli työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevia maahanmuuttajia. Kokeiden tuloksista voitiin havaita, että koehenkilöiden suomen kielen taitotaso vaikutti selkeästi siihen, kuinka hyödylliseksi he kokivat sovelluksen. Suomea paremmin taitavat arvioivat sovellukset olevan hyödyllisempi kuin ne, joiden suomen kielen taidot eivät olleet yhtä hyvät. Yllättävää tuloksissa oli se, että tekstiviestit luettiin mieluiten kotona, eikä esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä, joissa on saatavilla ilmaisjakelulehtiä, joista tekstiviestien sanat oli otettu. Tämä tutkimus oli mobiilin kieltenoppimisen saralla ensimmäinen, jossa kohderyhmänä olivat aikuiset maahanmuuttajat. Näin ollen vastaavanlaisia tutkimuksia olisi hyödyllistä toteuttaa jatkossakin.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Seisto, Anu
Keywords
mobile learning, mobiilioppiminen, mobile language learning, mobiili kielten oppiminen, ubiquitous knowledge, ubiikki tieto, immigrants, maahanmuuttajat
Other note
Citation