Designing and implementing co-sourcing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 77 s. + liitt. 4 s.
Series
Abstract
In the contemporary society, computer programs and algorithms are applied to solve a wide variety of different problems with different actors. When a project is developed cooperatively by the customer and the externals, it is co-sourced. The field of sourcing has been topic of active research but co-sourcing is a relatively unknown phenomenon. To be able to realize its full potential, co-sourcing should be examined more thoroughly. The research question of this thesis is: Which actions does the project team regard as important for the success of co-sourcing an outsourced agile software project? Literature review was conducted from three related fields of study: outsourcing, back sourcing and agile project management. For each of these, background and a case study regarding a project transfer in the given context was presented. A case study was conducted about an outsourced project, which was then cosourced. The data was gathered from semi-structured theme interviews, documents and participant-observation. The interviews were analyzed with a grounded theory-based method and the findings were combined with the data from the other sources. As a result of the study, two major categories are found, cooperation and shared location, which affect the success of co-sourcing positively. Both consist of actions such as the importance of cooperative recruitment and training period. By applying the co-sourcing properly, an organization can minimize the risks of outsourcing while gaining access to its benefits. This is a competitive advantage: an IT consulting company can sell co-sourcing as an alternative to outsourcing, and the customer can minimize its risks with co-sourcing.

Tietotekniikkaa sovelletaan nykyisin erittäin laaja-alaisesti, jotta liiketoiminnalliset haasteet voitaisiin ratkaista entistä tehokkaammin. Ulkopuoliset konsultit voivat luoda ratkaisuita itsenäisesti, mutta mikäli konsultit ja asiakasorganisaatio hakevat ratkaisua yhdessä, hankintamallin nimi on yhteishankinta (engl. co-sourcing). Tietotekniikan eri hankintamalleja on tutkittu laajasti, mutta toistaiseksi yhteishankintaa ei ole tutkittu riittävästi. Mikäli yhteishankintaa ymmärrettäisiin paremmin, sen etuja voitaisiin hyödyntää laajemmin. Tämän työn tutkimuskysymys on: Mitä toimintoja projektitiimi pitää olennaisina, jotta ulkoistetun projektin siirtäminen yhteishankituksi onnistuisi? Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan kolmea eri aihepiiriä, jotka liittyvät yhteishankintaan. Nämä ovat ulkoistaminen, paluuhankinta (engl. backsourcing) ja ketterän projektin hallinta. Jokaisen tausta kartoitetaan, jonka jälkeen esitellään tapaustutkimus projektin siirtämisestä kussakin tilanteessa. Tätä lopputyötä varten suoritetaan tapaustutkimus ulkoistetusta projektista, joka siirretään yhteishankituksi. Tutkimuksen aineisto kerätään puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, projektin dokumentaatiosta ja osallistuvalla havainnoitsemisella. Haastatteluaineisto analysoidaan grounded theory -tutkimustyökaluun pohjautuvalla metodilla ja tulokset yhdistetään muusta aineistosta tehtyihin löydöksiin. Tutkimuksen tuloksena löydettiin kaksi pääkategoriaa, yhteistyö ja yhteinen sijainti, jotka vaikuttavat positiivisesti yhteishankinnan onnistumiseen. Kumpikin kategoria koostuu toiminnoista, kuten esimerkiksi yhteisestä rekrytoinnista ja harjoittelujaksosta. Mikäli yhteishankintaa sovelletaan oikein, ulkoistamisen riskejä voidaan minimoida ja silti saavuttaa sen edut. Tämä on erittäin arvokasta yrityksille: konsulttiyritys voi tarjota yhteishankintaa vaihtoehtona ulkoistamiselle, ja asiakas voi pienentää hankintariskejään yhteishankinnan avulla.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Vihavainen, Sami
Keywords
yhteishankinta, ketterän projektin hallinta, ulkoistaminen, co-sourcing, agile project management, outsourcing
Other note
Citation