Establishing strategy in emerging markets in global forest industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
89 s. + liitt.
Series
Abstract
Globalisaatio sekä liiketoimintaympäristön muutos on saanut metsäteollisuuden etsimään uusia mahdollisuuksia kehittyviltä markkinoilta. Kasvava kysyntä Kiinan kaltaisissa maissa, sekä kuituraaka-aineen uudet lähteet, vaikuttavat molemmat maailmanlaajuisesti toimivien metsäteollisuusyritysten arvoketjuihin. Strateginen ajattelu tarjoaa mielenkiintoisia tapoja tähän haasteeseen vastaamisessa. Tämän diplomityön tavoitteena on esittää asiaankuuluvia näkökohtia metsäteollisuuteen liittyvän liiketoiminnan perustamiselle kehittyvälle markkinalle. Teoreettinen painopiste on yrityksen resursseissa, sekä sen kyvyssä saavuttaa ensiliikahtajan etuja. Lisäksi, näiden tekijöiden keskinäinen suhde on erityisen kiinnostava, yhtäältä kehittyvien markkinoiden, toisaalta metsäteollisuuden kannalta. Näillä ehdoilla, tutkimusongelma on; minkälaisella mallilla laajentumista uusille markkina-alueille voidaan arvioida? Tutkimus alkaa kirjallisuuskatsauksella, joka kattaa globaalin strategian, kehittyvät markkinat, yrityksen resurssinäkökulman sekä ensiliikahtajan edut. Tämän jälkeen seuraa kolme kuvailevaa tapaustutkimusta. Tapauskertomukset on muodostettu käyttäen joukkoa laadullisia haastatteluja, ja ne käsittelevät Changshun hienopaperitehdasta (Kiina), Litoralin eukalyptusviljelmää (Uruguay), sekä Chudovon vaneritehdasta (Venäjä). Tapaustutkimukset analysoidaan käyttäen sekä tapauskohtaisia että tapauksia yhdistäviä mietelmiä. Lisäksi esitetään teoreettisia päätelmiä. Tämä diplomityö päättyy pohdintaan, joka alkaa kuvauksena strategisesta kunnosta sekä ajatuksilla koskien metsäteollisuutta. Seuraavaksi esitetään päätöksentekoa varten keskeisten seikkojen tunnistamiseen soveltuva heuristis-normatiivinen malli. Joukko intuitiivisia liiketoimintamallikehyksiä saattaa tämän diplomityön päätökseen.
Description
Supervisor
Lamberg, Juha-Antti
Thesis advisor
Rautalahti, Yrjö-Pekka
Keywords
strategy, strategia, emerging markets, kehittyvät markkinat, forest industry, metsäteollisuus
Other note
Citation