Monimutkaisten rahoitustuotteiden riskien sääntely Euroopan unionissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
28 + 9
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on perehtyä monimutkaisten rahoitusvälineiden riskien sääntelyyn Euroopan unionissa relevantin talous- ja oikeustieteellisen kirjallisuuden sekä EU-lainsäädännön avulla. Tarkoituksena on avata tekijöitä, jotka ovat johtaneet monimutkaisten rahoitusvälineiden kehittämiseen, niihin liittyvien riskien lisääntymiseen sekä nykyisen rahoitusvälineitä koskevan lainsäädännön muotoutumiseen Euroopan unionissa. Vuosituhanteen vaihteesta lähtien johdannaiset sekä niiden käyttötarkoitukset ovat monipuolistuneet, syynä tähän ovat olleet pitkään jatkuneet matalat korot erityisesti Yhdysvalloissa, jonka seurauksena investointipankkiirit ja muut rahoitusvälineiden kehittäjät pyrkivät löytämään tapoja kasvattaa tuottojaan. Monimutkaisiin sijoitustuotteisiin liittyvät vaikeasti ymmärrettävät ja tiedostamattomat riskit johtivat lopulta rahoitusmarkkinoiden romahdukseen Yhdysvalloissa 2007, joka sittemmin levisi Euroopan talousalueelle ja laukaisi pankkien integroitumisen ja ylivelkaantumisen johdosta Eurokriisin. Ennen finanssikriisiä valtaosa johdannaiskaupasta oli sääntelyn ulottumattomissa. Euroopan unionin alueella rahoitusvälineisiin ja niiden markkinoihin liittyvä sääntely tavoitteli lähinnä sisämarkkinoiden integraatiota ja kilpailukyvyn parantamista. Euroopan unionin toimielimet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittäneet lainsäädäntöä sekä valvontamekanismeja, jotta vastaavanlaista kriisiä ei enää tapahtuisi. Keskeisimpänä näistä voidaan pitää MiFID II -sääntelykokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää markkinoiden avoimuutta sekä parantaa sijoittajansuojaa. Sääntelykokonaisuuteen kuuluu MiFID II-direktiivin (2014/65/EU) lisäksi MiFIR-asetus (600/2014), jonka myötä monet aiemmin sääntelemättömät instrumentit tuotiin sääntelyyn piiriin. Tutkielmassa käsiteltävien lainsäädännöllisten lähteiden ja kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että johdannaisten riskien tunnistamisessa on edetty valtavasti ja sääntely kattaa markkinat paremmin kuin koskaan aiemmin. Riskin luonteelle ominaista on kuitenkin jonkin ennalta määräämättömän tapahtuman todennäköisyys. Näin ollen niin lainsäätäjät kuin rahoitusmarkkinoilla operoivat toimijatkaan eivät voi täysin tunnistaa piileviä riskejä. Lainsäätäjät joutuvat jatkuvasti punnitsemaan sääntelyn tarpeellisuutta rahoitusinnovaatioiden kehittämisen kannattavuuden näkökulmasta, jottei sääntely estäisi talouskasvua ja tervettä kilpailua. Myös markkinoilla tapahtuvat muutokset ja uusien instrumenttien syntyminen ovat teknologian kehityksen myötä nopeatempoisempaa kuin koskaan aiemmin modernin rahoituksen historiassa. Tämä asettaa lainsäätäjille tulevaisuudessa paineita vastata markkinoiden sääntelytarpeisiin yhä ketterämmin.
Description
Thesis advisor
Hietanen-Kunwald, Petra
Keywords
johdannaismarkkinat, MiFID II, Euroopan unioni, rahoitusmarkkinaoikeus
Other note
Citation