Pk-yrityksen ja sen omistajan yhteisverotuksen muutokset vuosina 2012-2015

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan pk-yritysten ja niiden omistajien kokonaisverotusta ja sen muutoksia vuosina 2013-2015. Työssä käydään ensin läpi sekä yritys- että henkilöverotusta puhtaasti teoreettisesta näkökulmasta. Tämän jälkeen tutkitaan, miten verotuksessa eri vuosina tapahtuneet muutokset vaikuttivat yrityksiin ja niiden omistajilleen tuottamiin ansioihin. Erityisen huomion kohteena on palkkaa vai osinkoa kysymyksen asettelu, jota on lähdetty tutkimaan laskemalla erikokoisten yritysten ja niiden omistajien nettotuloja, kun tulot nostetaan joko kokonaan palkkana, kokonaan osinkoina tai osin palkkana ja osin osinkoina. Eroja on pyritty saamaan esiin laskemalla puhtaita nettotulojen muutoksia sekä nettoansioiden ja verojen välistä suhdetta. Työssä todetaan, että vuonna 2013 yrittäjän oli nettotulojen valossa kannattavampaa nostaa yrityksestä kaikki tulot palkkana, mikäli yrityksen nostettavissa oleva voitto oli alle 100.000 euroa. Mikäli tulot ylittivät tämän, oli kannattavampaa nostaa kaikki tulot osinkoina. Vuodesta 2014 lähtien yrittäjän on ollut aina kannattavampaa nostaa yrityksestä kaikki tulot palkkana, mikäli tarkoituksena on ollut yrityksen kaikkien voittovarojen nostaminen ulos. Työssä on havaittu, että vuosien 2014 ja 2015 verotukset ovat samankaltaiset. Tämän vuoksi 18 työssä mukana olevan todellisen yrityksen verotus on laskettu kappaleessa 6 ainoastaan vuosien 2013 ja 2014 osalta. Näissä laskelmissa on voitu huomioida ero teoreettisten esimerkkiyritysten ja todellisten olemassa olevien yritysten välillä. Kun esimerkkiyrityksessä kaikki tulot on nostettu ulos, todellisessa yrityksessä tämä ei ole ensisijainen vaihtoehto. Laskelmissa todetaan, että verojen ja ansioiden suhde pysyy molempina vuosina melko samankaltaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että suurempia veroja maksavat yritykset ja niiden omistajat maksavat veroja paljon molempina vuosina ja vastaavasti pienempiä veroja maksavat veroja vähän, vaikka verotus muuttuikin. Kuitenkin, mikäli yritykset eivät tee mitään muutosta varojen nostamistavassa, voivat muutokset yrittäjän nettoansioissa olla tutkittujen yritysten kohdalla jopa useita tuhansia euroja. Tämä voidaan välttää osin tai muutamissa tapauksissa jopa välttää kokonaan muuttamalla palkkaa osingoiksi taiosinkoa palkaksi.
Description
Keywords
pk-yritys, tuloverotus, osinkoverotus, osinkoa vai palkkaa, omistajan ja yrityksen yhteisverotus
Other note
Citation