Tahtituotannon häiriöiden ja ohjauskeinojen selvittäminen tietovirtojen avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Construction Management
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
67 + 1
Series
Abstract
Tahtituotannon aikataulut eivät usein toteudu tahtotilan mukaisesti, vaan tuotannossa esiintyy poikkeamia ja häiriöitä. Mikäli häiriöihin ei reagoida sopivilla ohjausliikkeillä, pääsevät häiriöt kumuloitumaan, jolloin tuotannon hallinta on haastavaa. Jotta tuotannon virtausta voidaan parantaa, tulisi tahtituotannossa käyttää prosesseja ja ohjauskeinoja, joilla häiriöitä voidaan vähentää sekä ennakoivasti että reagoivasti häiriöiden kumuloitumisen välttämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa tahtituotannossa esiintyviä häiriöitä ja tutkia niiden vaikutusta tahtituotannon toteutumiseen. Lisäksi työn tavoitteena oli selvittää, mitä ohjauskeinoja tulisi käyttää, jotta häiriöiden vaikutukset voitaisiin minimoida. Työssä pyrittiin myös selvittämään valmistavassa teollisuudessa käytettäviä tuotannon prosesseja ja ohjauskeinoja sekä niiden käytettävyyttä tahtituotannossa häiriöiden vähentämiseksi. Diplomityö toteutettiin case-tutkimuksena, jossa käytettiin tutkimusaineistona toimitilahankkeen sisävaiheessa muodostettua dataa. Dataa kerättiin tahtiaikatauluohjelmistosta sekä logistiikanhallinnasta ja datan avulla selvitettiin case-hankkeella esiintyneitä häiriöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin hankkeen käytänteitä ja tuotannonohjausta sekä niiden vaikutusta häiriöiden esiintymiseen. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että työpakettien toteutumista aikataulun mukaisesti parantavat huolellinen työpakettien ennakkosuunnittelu ja hankkeella määritettyjen tahtituotannon prosessien noudattaminen. Olennaista on myös varmistaa tuotannon aloitusedellytysten täyttyminen. Lisäksi tuoterakenteiden ja prosessien toistuvuuden parantamisella voidaan saavuttaa stabiilimpi tuotanto, jolloin myös tuotannon virtaavuus paranee.

The realization of takt production schedules often deviates from the desired pace, leading to variation and disturbances. If disturbances are not addressed with suitable control measures, disturbances can accumulate and make the production management more challenging. To improve the flow in takt production, appropriate processes and control mechanisms should be used both proactively and reactively to prevent disturbances from accumulating. The aim of the study was to identify disturbances occurring in takt production and to examine their impact on the realization of takt production. Additionally, the aim was to determine the control measures that should be employed to minimize the effects of these disturbances. The study also aimed to investigate the production processes and control measures utilized in the manufacturing industry and their applicability in reducing disturbances in takt production. The research was conducted as a case study, utilizing data collected during the interior phase of a business premise construction project. Data was gathered from a takt scheduling software and from logistics management to identify disturbances that appeared in the case project. The study also evaluated the practices and production control of the project, as well as their impact on the occurrence of disturbances. The results showed that careful pre-planning of work packages and adherence to the designated takt production processes improved the realization of the schedule. It is also essential to ensure the fulfillment of prerequisites. Additionally, enhancing the repeatability of product structures and processes can lead to a more stable production, resulting in improved flow of production.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Tomunen, Lauri
Keywords
tahtituotanto, tuotannon häiriöt, tuotannonohjauskeinot, tietovirrat
Other note
Citation