Joukkoliikenteen palvelutason merkitys asuntomarkkinoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
119+21
Series
Abstract
Sijaintia pidetään yleisesti asuntojen tärkeimpänä hintatekijänä. Sijainnin kohdalla ei tulisi kuitenkaan puhua yksittäisestä hintatekijästä, vaan enemmänkin hintatekijöiden joukosta, joihin lukeutuvat mm. lähipalvelut, lähiympäristö ja liikenneyhteydet. Varsinkin kaupunkiseuduilla tärkeän osan liikenneyhteyksistä muodostaa alueen joukkoliikennepalvelut, joihin kohdistuva asuntomarkkinatutkimus on ollut Suomessa toistaiseksi varsin vähäistä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin joukkoliikenteen palvelutason ja asuntojen hintojen välistä yhteyttä Tampereen ja Turun kaupunkiseutujen asuntomarkkinoilla. Tarkastellut palvelutasotekijät olivat matka-aika keskustaan, odotusaika pysäkillä, kävelyetäisyys pysäkille, saavutettavuus ja sijoittuminen joukkoliikenteen palveluvyöhykkeelle. Tutkimuksen empiirinen osuus jakautui kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa hyödynnet-tiin regressioanalyysipohjaisia hintamalleja, joissa tarkasteltiin yksittäisten palvelutasotekijöiden hintavaikutuksia viimeisen vuoden aikana tehdyissä kerros- ja rivitalokohteiden kaupoissa. Toisessa osassa tarkasteltiin postinumeroaluekohtaisen hintakehityksen sekä alueellisen saavutettavuuden välistä yhteyttä korrelaatio- ja varianssianalyysien avulla. Joukkoliikenteen palvelutasotekijöistä kaikkein selkein hintavaikutus oli matka-ajalla ja saavutettavuudella. Odotusajan, kävelyetäisyyden ja palveluvyöhykesijainnin hintavaikutus oli lievempi ja niiden merkitystä alensi lisäksi joissakin malleissa ilmennyt alhainen tilastollinen merkitsevyys. Kävelyetäisyyttä lukuun ottamatta muuttujien hintavaikutukset olivat pääosin negatiivisia eli muuttujan arvon kasvu laski asunnon hintaa. Palvelutasotekijöiden arvostuksessa havaittiin selkeitä eroja erilaisilla alamarkkinoilla, kuten erikokoisten asuntojen tai eri talotyyppien kohdalla. Kummallakin kaupunkiseudulla palvelutasotekijöiden merkitys lisäksi korostui, kun joukkoliikenteen matka-ajan sijasta käytettiin jotain muuta keskustaetäisyyden mittaria. Laadittujen hintamallien tilastollinen luotettavuus oli pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mallien selitysasteiden asettuessa pääsääntöisesti välille 0,75–0,8. Aikasarjatarkastelussa havaittiin kummankin kaupunkiseudun kohdalla varsin selkeä yhteys hintakehityksen tasaisuuden ja alueellisen saavutettavuuden välillä. Huomioiden sekä palvelutasotekijöiden yleisen merkityksen että yhteisvaikutuksen muiden etäisyystekijöiden kanssa, voidaan joukkoliikenneverkostosijainnin olevan erittäin tärkeässä osassa kaupunkiseudun asuntomarkkinoilla. Kävelyetäisyyden kasvun positiivisen ja palveluvyöhykesijainnin negatiivinen vaikutusten todettiin johtuvan erilaisista liikenneväyliin liittyvistä immissiosta, kuten melusta ja ilmansaasteista. Saavutettavuuden takaama tasainen hintakehitys johtuu sen kyvystä vastata useamman kotitalouden liikkumistarpeisiin, mikä edelleen johtaa kysynnän kasvuun tällaisia sijaintiominaisuuksien omaavia alueita kohden.

Location is a generally known key factor of the housing prices. Yet it is somewhat misleading to talk about a single price factor more than a bundle of price factors, such as local services, neighbourhood elements and traffic connections. Especially in urban areas the public transport is vital part of the whole traffic system. Despite of its role in urban land use, the public transport system has had a little notifications in Finnish housing market studies. This study focuses on the relations between the public transport service standards and the housing prices. Subject of the empirical study is the urban areas of Tampere and Turku. The quality of public transport services is measured by using five in-dicators; travelling time to CBD, average waiting time at the bus stop, walking distance to the bus stop, connectivity and placement into the public transport service zone. The empirical study was divided into two phases. At the first phase the attention were in the relations between individual apartment sales from the last 12 months and public transport quality indicators. The analysis was done by using regression analysis based hedonic price models. The second phase consisted of time-series analysis, where the relations between the areal price development and the areal connectivity were analysed by using correlation and variance analysis. Travelling time to CBD and connectivity had the foremost price effects. The price effects and the statistical significance of waiting time, walking distance and placement into service zone were much weaker. Despite of the walking distance, the price effects of different public transport related varia-bles were mainly negative i.e. the raise of value leads into lower housing prices. The difference be-tween different sub-markets could also be seen through the variance of the price effects in public transport variables.. The price effects of the public transport variables were also discovered to in-tensify by using other CBD-distance indicator than the travelling time by public transport. The sta-tistical reliability of the price models were quite strong, as the R2-values were mainly between 0,75–0,8. Throughout the time-series analysis a very clear connection between good connectivity and price development stability were discovered. As we take into consideration the general effects of different public transport variables and the joint effect of other CBD-distance indicators, we can see that the general location in the public transport network plays a vital role in urban housing markets. The positive price effect of the walking distance and negative effect of the service zone placement was discovered to be based mainly on the traffic lane emissions, e.g. noise and pollution. The price development stability created by good connectiv-ity results partly from its capability to respond the movement requirements of more households.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Toivonen, Saija
Holm, Markus
Keywords
asuntomarkkinat, asuntojen hinnat, asuntojen hintatekijät, joukkoliikenne
Other note
Citation