Quantifying the accuracy of landscape impact visualisations for wind energy installations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-20
Department
Major/Subject
Geoinformatics
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoinformatics (GIS)
Language
en
Pages
77+7
Series
Abstract
Over recent decades, heightened awareness of the rapid progression of climate change and its far-reaching effects on the environment, biodiversity and human well-being has accelerated the transition to renewable energy sources. Concurrent with this transition, the proportion of wind energy within national energy portfolios has seen a marked increase. The energy transformation imposes increasing demands on environmental impact assessment procedures, with the landscape effects of wind turbines emerging as a key area of evaluation. Striking a balance between the pursuit of sustainable energy solutions and the conservation of landscape values necessitates not only an effective assessment of landscape impacts, but also a nuanced understanding of the accuracy within these assessment methods. This study aims to enhance the general understanding of landscapes and the assessment methods of wind turbines-imposed landscape impacts, with a particular emphasis on the precision of photomontage visualisations. Photomontages serve as an instrument for visualizing landscape impacts and their creation entails a complex process leveraging geospatial data and technological solutions. Through the creation of photomontages from two existing wind farms, this research possesses the capability to assess the fidelity of visualisation modelling techniques against the actual operational wind farms. By analysing the process of creating visual representations, this study aims to identify the primary sources of inaccuracies within the modelling process, recognize the best practices to ensure production quality and evaluate the suitability of photomontages as a part of landscape impact assessments. Centred around methodology, this research incorporated detailed description of the utilised geospatial data, techniques, tools, and applications pivotal for the photo-montage creation process. The findings present a quantitative accuracy analysis for the assessment of photomontages, thus laying the foundation for understanding and further developing the accuracy of visual representations.

Viime vuosikymmenien kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksen nopeudesta ja sen seuraamuksista ympäristölle, biologiselle monimuotoisuudelle sekä ihmisten hyvinvoinnille on kiihdyttänyt siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Siirtymän aikana tuulivoiman osuus osana valtioiden energiaportfolioita on kasvanut merkittävästi. Energiamurros asettaa kasvavia vaatimuksia myös ympäristövaikutusten arvioinnille, jossa tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat nousseet keskeiseksi arvioinnin kohteeksi. Tasapaino kestävän energian kysyntään vastaamisessa ja maisema-arvojen säilyttämisessä vaatii tehokkaan maisemavaikutusten arvioinnin lisäksi myös ymmärrystä kyseisten arviointimenetelmien tarkkuudesta. Tämä tutkimus pyrkii syventämään ymmärrystä maiseman käsitteen muodostavista tekijöistä sekä tuulivoimaloiden maisemavaikutusten arviointimenetelmistä. Arviointimenetelmistä erityisesti havainnekuvien tarkkuutta tarkastellaan tuottamalla läpileikkaava selostus kuvien laatimisprosessista. Havainnekuvat ovat tärkeä työkalu maisemavaikutusten visualisoinnissa ja niiden laatiminen koostuu monivaiheisesta paikkatietoteknisiä ratkaisuja hyödyntävästä kokonaisuudesta. Tutkimuksessa kahdesta olemassa olevasta tuulivoimapuistosta laadittiin havainnekuvia, joiden avulla mallinnusten tarkkuutta suhteessa toteutuneeseen tuulivoimapuistoon kyettiin arvioimaan. Analysoimalla havainnekuvien laatimisprosessia pyritään tunnistamaan mallinnusten yleisimmät virhelähteet sekä tarkkuutta edistävät parhaat käytänteet ja arvioimaan havainnekuvien soveltuvuutta osana maisemavaikutusten arviointia. Tutkimus on metodologiakeskeinen ja sisältää kuvauksen havainnekuvien laatimisessa hyödynnetyistä paikkatietoaineistoista, tekniikoista, työkaluista sekä sovelluksista. Tutkimuksen tuloksissa esitetään laadituille havainnekuville tilastollinen tarkkuusanalyysi, jolla luodaan pohjaa havainnekuvien tarkkuuden ymmärtämiselle ja myöhemmälle kehittämiselle.
Description
Supervisor
Tenkanen, Henrikki
Thesis advisor
Semeri, Sonja
Keywords
photomontage, landscape impact assessment, sustainable development, wind power, green energy, spatial data
Other note
Citation