Lapsuudenkodista ryhmäkodiksi – Ikäystävällinen elämänkaarikortteli Porvoon Johannesbergiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Asuntosuunnittelu
Housing Design
Language
fi
Pages
121
Series
Abstract
Väestön ikääntymisen myötä tarve ikäystävällisille asunnoille kasvaa. Toimintakyvyn heikennyttyä ikääntyneet joutuvat usein jättämään pitkäaikaisen kotinsa ja muuttamaan lähemmäs palveluita esteettömään asuntoon. Ikääntyneiden kotona asumista halutaan tukea, ja esteettömiä asuntoja ja senioritaloja rakennetaan vastaamaan asumistarpeisiin. Ikäspesifit asumismuodot voivat kuitenkin yksipuolistaa asukaskuntaa eivätkä ole välttämättä tarpeellisia enää vuosien päästä, kun ikääntyneiden määrä kääntyy laskuun. Asumisen tulisi siis olla joustavaa. Tässä diplomityössä pyritään löytämään uusia ratkaisuja ikääntyneiden asumiseen. Työ liittyy hallituksen Täydentäen toimivaa –hankkeeseen ja se on tehty yhteistyössä Sotera-instituutin sekä Porvoon kaupungin kanssa. Suunnittelutontti Porvoon Johannesbergissä sijoittuu hankkeen soveltamisalueelle, joten työssä noudatetaan alueen kehittämiseksi valittuja tavoitteita, joita ovat ikäystävällisyys ja elämänkaariasuminen. Työ on suunnittelupainotteinen, mutta toimivia ratkaisuja suunnitellaan kirjallisuuskatsauksen, asukaskyselyn sekä olemassa olevien kohteiden analyysin avulla. Työn tavoitteena on suunnitella pitkäkestoista asumista tukeva asuinkortteli, joka on viihtyisä, yhteisöllisyyteen kannustava ja eri elämänvaiheisiin mukautuva. Tarkoituksena on mahdollistaa eri elämänvaiheissa olevien asuminen samassa korttelissa sekä luoda asukkaalle mahdollisuuksia muokata omaa asuntoaan. Työssä selvitetään mahdollisuutta muuntaa asuintaloja ryhmäkotikäyttöön ja tarkastellaan muunneltavuuden mahdollisuuksia sekä asuintalo- että asuntotasolla. Suunnitelma on neljästä pienkerrostalosta koostuva elämänkaarikortteli, jossa on sekä palvelu- että asuintaloja. Kaikki rakennukset soveltuvat sekä asuintalo- että ryhmäkotikäyttöön suunnitelmassa esitettyjen muutosten avulla. Joustavuutta lisää mahdollisuus yhdistää asuntoja toisiinsa tai erottaa suuresta perheasunnosta erillinen sivuasunto. Yhteistilat palvelevat ryhmäkotiasukkaiden lisäksi muitakin asukkaita ja tukevat yhteisöllisyyden rakentumista. Asuintalon muuntaminen ryhmäkodiksi osoittautui mahdolliseksi mutta haasteelliseksi tavoitteeksi. Ryhmäkodin vaatima asuntomäärä sekä tilantarve yhteistiloille kasvattavat rakennuksen kokoa, minkä vuoksi massoittelussa tuli erityisesti huomioida käytävien minimointi ja massan jakaminen osiin. Lisäksi yhteistilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia myös asuintaloskenaariossa, joten tiloilta vaaditaan joustavuutta. Vaikka suunnitelma sijoittuu tietylle olemassa olevalle tontille, samoja muunneltavuuden periaatteita voidaan soveltaa muillakin alueilla. Rakennusten määrä ja korkeus voivat vaihdella tontin mukaan. Toimintojen jakautuminen useampaan rakennukseen mahdollistaa myös vaiheittaisen rakentamisen.

Ageing of the populace will lead to increased demand of senior friendly apartments. Deterioration of functional ability often forces senior citizens to leave their long-term homes and move closer to services to accessible apartments. Senior citizen are supported to help them live home and accessible housing and senior houses are being build to meet the demand. However, age specific building might make the type of inhabitants lopsided and cause housing to be unneeded after decrease of elders. Therefore, housing should be flexible. In this Master Thesis, new solutions are invented for the housing of the senior citizens. This Thesis is connected to the project of the government ”Täydentäen toimivaa” and is done in collaboration with Sotera institute and city of Porvoo. Site for the design in Johannesberg is part of the pilot area for the project, thus, projects chosen practices for developing the area such as elder friendliness and life-long-housing are followed in this Thesis. Master Thesis is focused on design, however, solutions are established from literature study, inhabitant poll and analysing existing buildings. Object of this Thesis is to design housing block which supports long-lasting living, is comfortable, promotes sense of community and adapts to different life situations. Purpose is to enable the living in the same housing block with people in different life situations and give the inhabitants possibility to modify their own apartments. In this Thesis, possibility to modify apartment building to group home is studied and the opportunities of transformability are examined in both building and apartment levels. The Design consists four apartment buildings in generation block where are both sheltered houses and normal apartments. Each building can be used as apartments or group homes with modification shown in this Thesis. Flexibility is increased with possibility to unite apartments together or divide separate studio apartment from larger family home. Common areas increase sense of community and will serve not only group home residents but other inhabitants as well. Transforming apartment building to group home proved to be possible but quite challenging objective. Amount of apartments needed for group home as well as space for common areas will force increased size of building. Thus, minimizing the space used for corridors and dividing mass of the building became important part of the massing. Additionally, common areas must be useful also in case of apartment building, thus, areas must be flexible. Although design is used for this particular site, same concept can be implemented on different regions. Amount of buildings and height can be modified depending on the chosen site. Constructing in stages is possible because functions are divided to more than one building.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Verma, Ira
Keywords
elämänkaariasuminen, senioriasuminen, ryhmäkoti, yhteisöllisyys, muunneltavuus, asuntosuunnittelu
Other note
Citation