Siirtohinnoittelun dokumentointivaatimukset ja niiden tuleva kehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
23 + 4
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastellaan siirtohinnoittelun dokumentointivaatimuksia ja niiden kehittymistä. Aihetta käsitellään analysoimalla dokumentointiin liittyvien kansainvälisten ohjeistusten sisältöä sekä tarkastelemalla kahden kohdemaan dokumentointivaatimusten tilaa. Kohdemaiksi valikoituivat Suomi ja Iso-Britannia OECD-jäsenyytensä sekä näissä maissa kehitteillä olleiden ja dokumentointivaatimuksiin vaikuttavien säännösmuutoksien seurauksena. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja keskeisiin lähteisiin lukeutui muun muassa aiheeseen liittyvät tieteelliset julkaisut ja kirjallisuus, OECD:n siirtohinnoitteluohjeet sekä siirtohinnoitteludokumentointia koskeva lainsäädäntö. Monikansallisten konsernien pyrkiessä minimoimaan veroseuraamuksiaan, on monissa maissa ryhdytty toimiin, joilla pyritään selvittämään erityisesti konsernien rajat ylittäviin transaktioihin liittyviä tekijöitä näiden transaktioiden vaikuttaessa verotulojen jakautumiseen eri valtioihin. Siirtohinnoitteludokumentoinnin tarkoituksena on, että veronviranomaiset saisivat riittävästi tietoa optimoidakseen omaa toimintaansa mahdollisten lisäselvitysten tekemisen suhteen. Samalla laadukkaasti tehty dokumentointi auttaa myös itse yrityksiä välttämään veroriitoihin ajautumista ja mahdollisten siirtohinnoitteluoikaisujen tekemistä. Erityisesti dokumentointivelvollisten tulisi pystyä osoittamaan toimivansa siirtohinnoittelussaan markkinaehtoperiaatteen mukaisesti, mikä on kansainvälisesti hyväksytty OECD:n jäsenvaltioiden toimesta siirtohintojen määrittäjäksi. OECD:n siirtohinnoitteluohjeilla on siirtohinnoittelun alalla kansainvälisen standardin asema, ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita omissa säännöksissään. Järjestön toiminnan myötä dokumentointivaatimusten taso on alkanut yhtenäistymään ympäri maailman. Jäsenmaiden määrä on jatkuvassa kasvussa, ja lisäksi veropohjan rapautumisen ja voiton siirtämisen estämiseksi luotuun BEPS-projektiin liittyvän Inclusive Framework -hankkeen myötä muutkin halukkaat maat pystyvät sitoutumaan projektissa esiteltyjen dokumentointiohjeistusten mukaisiin menettelytapoihin ja osallistumaan niiden kehittämiseen. Samalla kuitenkin valtiot uudistavat säännöksiään hyvin vaihtelevalla nopeudella ja sisällöllisesti vaihtelevalla tavalla, kuten tutkielmassa tarkasteltujen kohdemaidenkin osalta ilmenee. Epätasainen dokumentointivaatimusten kehitys lisää epävarmuutta monikansallisten konsernien toiminnassa, kun he joutuvat ottamaan sen dokumentoinnissaan huomioon. Tällaisessa toimintaympäristössä veroviranomaisten kanssa tehdyillä ennakkoratkaisuilla on olennainen merkitys dokumentointiin liittyvien ongelmatilanteiden välttämiseksi.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
siirtohinnoitteludokumentointi, siirtohinnoittelu, OECD:n siirtohinnoitteluohjeet, BEPS
Other note
Citation