Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
Rak-54
Degree programme
Language
fi
Pages
151
Series
Abstract
Työssä esitetään tärinänvaimennuksen suunnittelun ja mitoituksen lähtökohdiksi sekä työkaluiksi tärinän eteneminen ja vaimeneminen, kirjallisuustutkimus kansainvälisistä raja-arvoista, stokastisesti perusteltu suositus raja-arvoista sekä mallintamisen lähtökohdat ja perusteet. Tavoitteena oli selvittää ratarakenteiden tärinänvaimennuksen suunnitteluprosessin vaatimat lähtötiedot ja esittää optimaalinen suunnitteluratkaisu. Tuloksena syntyneen materiaalin avulla voidaan määrittää tärinänvaimennusrakenteelle vaadittu vaimennuskyky (syöttöhäviö) ja mallintamalla suunnitella rakenne, jolla se saavutetaan. Kaavoituksessa tai alustavassa suunnittelussa, kun käytössä on vähemmän lähtötietoja, voidaan käyttää työssä esitettyjä materiaaliominaisuustaulukoita sekä tärinän etenemisen teoreettista mallia, jolloin saadaan suuruusluokka-arvio odotettavissa olevasta tärinä- ja/tai runkomelutasosta. Työssä on tutkittu myös pyörähdyssymmetrisen (aksisymmetrisen) FEM-mallin, diskretoidun yksiulotteisen etenemismallin ja teoreettisen etenemismallin tarkkuutta verrattuna todellisiin mittaustuloksiin, joita saatiin Kampin metroaseman itäpuolella suoritetuista tärinämittauksista. Ratarakenteen osien yksityiskohtaista mallintamista varten on luotu katsaus erilaisiin osarakennemalleihin sekä niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin. Näiden rakennemallien ja valmistajan ilmoittamien materiaaliominaisuuksien avulla on mahdollista analysoida paras mahdollinen vaimennusratkaisu kutakin ratarakennetyyppiä ja häiriölähdettä varten. Menetelmä soveltuu myös raitiovaunuliikennettä ja rautatieliikennettä varten, kun raideajoneuvon aiheuttama heräte tunnetaan.
Description
Supervisor
Aalto, Jukka
Thesis advisor
Roinisto, Jarmo
Keywords
tremor, tärinä, vibration, vibration, värähtely, strukturbundna buller, structure borne noise, runkoääni, vågutbredning, propagation, eteneminen, dämpning, damping, vaimentuminen, dämpningsmatta, ballast mat, vaimennusmatto, underlägg för syllar, under sleeper pad, ratapalkin alusmatto, bergtunnel, rock tunnel, kalliotunneli, välskonstruktion, rail structure, ratarakenne, metro, metro, metro, tåg, train, juna
Other note
Citation