K. H. Renlundin uusi museo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
173 + 14
Series
Abstract
Diplomintyön tehtävä on luoda suunnitelma uudelle museorakennukselle osana olemassa olevaa museota. Aihe valikoitui itsenäisen etsinnän tuloksena K. H. Renlundin museon tarjotessa toimeksiantoa viitesuunitelmalle, joka kattaisi uudet tilatarpeet ja hyödyntäisi osaa nykyisestä rakennuskannasta. Museo sijoittuu Kokkolan historialliseen keskustaan ja näin ollen niin itselle kuin tilaajalle oli tärkeää sopeuttaa rakennus osaksi historiallista kontekstiaan. Tutkielman alussa käsitellään paikallista historiaa, asemakaavoitusta ja museon taustaa. Tätä osuutta seuraa ensimmäinen kahdesta esseestä, jossa paneudun historiallisiin puukaupunkeihin, purkuaaltoon ja suhtautumiseen tähän kontekstiin suunnittelun saralla. Tämän jälkeen paneudutaan suunniteluprosessiin. Tässä nousevat esiin museon kanssa rakennetut tavoitteet ja tilaohjelma sekä analyysi tontista rakennuksineen. Lisäksi käsitellään referenssikohteita ja pohditaan museokonseptia. Osana prosessia pureudutaan ympäristön elementteihin ja kontekstiin, Kokkolan vanhaan puukeskustaan. Tätä seuraa essee, jossa paneudutaan täydennysrakentamiseen historiallisissa konteksteissa. Tutkielman viimeisessä osassa käsitellään suunnitelma uudistunutta museota varten. Työn lopuksi reflektoidaan kokonaisprosessin kulkua ja itse suunnitelmaa. Diplomityön tarkoituksena on tuoda esille arkkitehtuurin mahdollisuudet ympäristöä vaalivana instrumenttina ja toimia osana vuoropuhelua uudistuvasta K. H. Renlundin museosta.

The task of this diploma thesis is to create a plan for a new museum building as part of an existing museum. The topic was selected as the result of an independent search, when the K. H. Renlund museum offered a commission for a plan that would cover the new spacial demands and utilize part of the current building stock. The museum is located in the historical center of Kokkola, and therefore it was important for both myself and the client to adapt the building to its historical context. At the beginning of the thesis, local history, town planning and the background of the museum are discussed. This part is followed by the first of two essays, in which I focus on historical wooden townships, the demolition wave and the approach that has been taken in the field of planning. After that, the focus is on the planning process. This is where the goals and spacial program decided with the museum come to the fore, as well as the analysis of the site. In addition, reference objects are discussed and the museum concept is considered. As part of the process, the elements and context of the environment, Kokkola’s old wooden center, are analyzed. This is followed by an essay about urban infill in historic context. In the last part of the thesis, the plan for the renewed museum is discussed. At the end of the work, there is reflectation on the course of the overall process and the plan itself. The purpose of the diploma thesis is to highlight the possibilities of architecture as an instrument that nurtures the environment and to act as part of the dialogue about the renewing museum.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Thynell, Paul
Keywords
museo, täydennysrakentaminen, kulttuurirakennus, Kokkola, K. H. Renlundin museo, julkinen rakentaminen, museum, complementary architecture
Other note
Citation