Driving organizational alignment through technology roadmaps in the telecommunications infrastructure sector

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 77
Series
Abstract
The telecommunications industry is in turmoil. Service operators in the industry suddenly find themselves in a situation where their business models are failing and their technological solutions are unable to keep up with constantly growing requirements. As a result, telecommunications infrastructure companies like Nokia Siemens Networks are under pressure to come up with innovative solutions to these problems in a world where technology development cycles are rapidly shortening a way to keep looking into the future is needed. Companies' turn to strategic planning and forecasting and in particular to technology roadmapping for answers. Adopting technology roadmapping is not trivial, however; the forms of the roadmaps and the roadmapping process have to be tailored to the firm and its business context, and there is little practical support available. This thesis aims to ease the problem by constructing, as a result of theoretical and empirical study, a framework that guides organizations in taking up technology roadmapping. The framework aims especially to achieve organizational alignment, which is argued to improve an organization's performance and competitive advantage by ensuring that decisions within the organization are aiming for the same goals. The framework addresses in particular design of the roadmap architecture and roadmapping process, harnessing them to achieve organizational alignment. The constructed framework is intended to be used by a roadmapping coordinator in the company as a practical guideline when taking up roadmapping or looking to improve existing roadmapping practices. Rather than offering a ready-made solution, the framework guides the coordinator on the journey of adopting roadmapping, giving insight into the company and its technology roadmapping needs before continuing to the design of the architecture and process based on the gathered knowledge. As a means of validating the constructed framework, it is also utilized in a case company as part of the thesis.

Tietoliikenneala on suurten muutosten kohteena. Teleoperaattorit alalla ovat joutuneet tilanteeseen, jossa niiden liiketoimintamallit eivät enää tuota haluttuja tuloksia ja teknologiset ratkaisut eivät pysy jatkuvasti kasvavien vaatimusten perässä. Tästä johtuen tietoliikenneverkkojen alalla toimivat yritykset, kuten Nokia Siemens Networks, joutuvat keksimään innovatiivisia ratkaisuja näihin ongelmiin, samalla kun teknologiakehityksen tahti nopeutuu jatkuvasti - tarvitaan siis uusia keinoja tulevaisuuteen katsomisen avuksi. Yritykset etsivät ratkaisua strategisesta suunnittelusta ja ennustamisesta, ja erityisesti teknologiaroadmapeista. Teknologiaroadmapien käyttöönottaminen yrityksissä ei kuitenkaan ole helppoa. Roadmapien muoto sekä niiden luomiseen käytetty prosessi pitää räätälöidä yritykseen ja sen liiketoimintaympäristöön sopivaksi, eikä tukea ole juuri tarjolla. Tämä diplomityö pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia luomalla, teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen perustuen, toimintaohjeen (engl. framework) joka ohjaa organisaatioita niiden ottaessa teknologiaroadmapeja käyttöön. Toimintaohje tähtää erityisesti organisaatioiden linjaukseen, jonka on sanottu parantavan organisaatioiden suoritus- ja kilpailukykyä varmistamalla, että organisaatiossa tehdyt päätökset tähtäävät yhteisiin tavoitteisiin. Toimintaohje käsittelee erityisesti roadmapien arkkitehtuuria ja prosessia, valjastamalla nämä elementit organisaatioiden linjausta varten. Toimintaohje on tarkoitettu toimimaan käytännönläheisenä ohjeena taholle, joka koordinoi roadmapien käyttöönottoa tai parantamista yrityksessä. Toimintaohje ei tarjoa valmista ratkaisua, vaan ohjaa koordinoijaa tutkimaan yritystä ja sen tarpeita roadmapien näkökulmasta, jatkaen vasta sitten arkkitehtuurin ja prosessin suunnitteluun kerättyyn tietoon perustuen. Toimintaohje lisäksi validoidaan osana diplomityötä hyödyntämällä sitä esimerkkiyrityksessä.
Description
Supervisor
Keil, Thomas
Thesis advisor
Kupiainen, Juha
Koivunen, Kari
Keywords
roadmap, roadmap, roadmapping, teknologia, technology, suunnittelu, planning, ennustaminen, forecasting, strategia, strategy
Other note
Citation