Ilmastoviisas tilusjärjestely

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-13
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
54+2
Series
Abstract
Maapallon ilmasto lämpenee, eikä ilmastonmuutosta voi enää vähätellä. Päästöjä vähentäviä toimenpiteitä täytyy etsiä kaikilla toimialoilla. Vuonna 2019 Suomen kokonaispäästöistä 30 % oli maatalouteen liittyviä päästöjä. Vaikka turvepeltojen osuus Suomen peltoalasta on pieni, niiden aiheuttamien päästöjen osuus maatalouden päästöistä on suuri. Kaikista maatalouteen liittyvistä päästöistä 40 % on peräisin turvepelloilta. Näin ollen turvemailla ja niiden käytöllä on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin peltotilusjärjestelyiden ilmastovaikutuksia sekä selvitettiin keinoja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää turvepelloilla viljelijälähtöisesti. Tapaustutkimukseen valittiin kolme tilusjärjestelyä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Kaikissa kohdetapauksissa saavutettiin positiivisia ilmastovaikutuksia. Maatalousliikenne vähentyi ja turvepeltojen hehtaarikohtaiset päästöt pienenivät. Kokonaispäästöt kuitenkin kasvoivat kahdessa tapauksessa kolmesta. Tämä johtuu tilusjärjestelyalueiden laajenemisen vuoksi tapahtuneesta peltopinta-alan kasvusta. Tutkimuksessa toteutettiin myös kyselytutkimus tilusjärjestelyiden ammattilaisille. Kyselytutkimuksella kartoitettiin, voidaanko peltotilusjärjestelyissä hyödyntää tietoa tutkituista päästövähennyskeinoista turvepelloilla sekä edistää ilmastoviisaita ratkaisuja. Vastausten perusteella suurin osa tutkituista päästövähennyskeinoista on sellaisia, jotka voidaan ottaa käytännössä huomioon tilusjärjestelyissä. Valtion maanhankinnalla katsottiin olevan olennainen osuus tilusrakenteen suunnittelun onnistumisessa. Jatkossa päästövähennykset tulee sisällyttää tilusjärjestelytoiminnan tavoitteisiin. Päästöjä vähentävät toimenpiteet voidaan ottaa huomioon tilusjärjestelyprosessin eri vaiheissa. Tilusjärjestelyn hyötylaskentaa täytyy kehittää. Laskentaan tulisi saada mukaan monipuolisemmin ilmastohyötyjä, kun se tällä hetkellä huomioi ainoastaan maatalousliikenteen vähentymisestä saatavan hyödyn.

The earth is warming. Climate change can no longer be underestimated. Measures to reduce emissions must be sought in all sectors. Agricultural emissions were 30 % of Finland's total emissions in 2019. Only small part of Finland’s arable land is peatland, nevertheless they cause 40 % of all agricultural emissions. Accordingly, agricultural peatlands and their use are significant in reducing emissions. This study examined the climatic effects of farmland consolidation and identified ways to reduce greenhouse gas emissions in farming peatland. The study investigated three land consolidation cases from Central and Northern Ostrobothnia. Positive climatic effects were achieved since agricultural traffic and peatland emissions per hectare decreased in all cases. However, total emissions increased in two cases out of three. This is due to the total arable land area increased while land consolidation area expanded. This study also included a questionnaire survey for land consolidation professionals. The objective was to perceive how the information about emission reduction measures in peatland can be utilized in land consolidations. Based on the responses most of the measures can be applied in practice in land consolidations. The state land acquisition was considered to be essential for the successful designing of the parcel structure. In the future, the emission reductions must be included in the objectives of land consolidation operations. Emission reduction measures can be applied at different stages of the land consolidation process. The utility calculation of land consolidation must be developed. The calculation should include climatic effects in a more comprehensive way. Currently, only the benefits of reduced agricultural traffic is taken into account.
Description
Supervisor
Riekkinen, Kirsikka
Thesis advisor
Patana, Juha
Keywords
tilusjärjestelyt, ilmastovaikutukset, kasvihuonekaasupäästöt, turvepellot
Other note
Citation