Teknisten ratkaisujen urakkakilpailu - koekohteena Biokeskus 3

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli hankemuotojen teorian valossa kehittää vaihtoehtoisia toteutusmalleja teknisten ratkaisujen urakalle ja luoda malli osana vaiheistettua suunnittelu- ja toteutusmenettelyä toteutettavalle teknisten ratkaisujen urakkakilpailulle. Tutkimustulokset sovellettiin Viikin Biokeskus 3 :n rakenneteknisten ratkaisujen urakkakilpailuun, jossa tutkimustulokset myös testataan. Teknisten ratkaisujen urakalla tarkoitettiin urakkamuotoa, jossa rakennuttaja vastaa rakennushankkeen hanke- ja yleissuunnittelusta ja urakoitsija teknisten ratkaisujen suunnittelusta ja rakennustyöstä. Teknisillä ratkaisuilla tarkoitettiin suunnitelmia, joilla kuvataan millä tuotantotekniikalla ja rakennus- ja taloteknisillä ratkaisuilla vaiheistetun menettelyn ensimmäisessä vaiheessa arkkitehtisuunnittelun avulla saadun yleissuunnitelman mukainen rakennusratkaisu toteutetaan. Tutkimus osoitti, että jos yleissuunnitelma teetetään arkkitehtuurikilpailulla, tulee arkkitehtuurikilpailun ratkettua varata aikaa yleissuunnitelmien kehittämiselle ja jatkosuunnittelulle ennen teknisten ratkaisujen urakkakilpailun käynnistämistä. Teknisten ratkaisujen urakkakilpailu rajattiin toteutettavaksi siten, että yleissuunnitelmaan pohjautuva tarjous teknisten ratkaisujen suunnittelusta ja rakentamisesta on mahdollista tehdä erilaisin rakennus- ja taloteknisin ratkaisuin, ja että tarjoushinta tai elinkaarikustannukset ovat perusteena kilpailun voittoon. Teknisten ratkaisujen urakkakilpailussa tarjoussuunnitelmiin tarvittavat täsmennykset tehdään ja yleissuunnitelman ja teknisen suunnitelman yhteensopivuus varmistetaan rakennuttajan, arkkitehdin ja tarjousryhmän yhteistyöllä ennen urakkasopimuksen solmimista. Tutkimuksessa havaittiin, että kuten perinteiset rakennustyötä sisältävät urakkamuodot voidaan myös teknisten ratkaisujen urakka muuntaa rakennushankkeen tehtävien suoritusvelvollisuuden ja vastuunjaon perusteella pääurakka- ja osaurakkamuotoihin. Suoritusvelvollisuuteen perustuvien urakkamuotojen sisällä myös urakan laajuus voi vaihdella perinteisestä rakennus-, LVI- ja sähkötekniikkajaosta poiketen. Teknisten ratkaisujen urakkaa ja sen laajuutta tutkittiin myös avoimen rakentamisen viitekehyksessä. Tutkimus osoitti, että päätös urakan laajuudesta on yksi keskeisimmistä hankemuotoon vaikuttavista päätöksistä. Teknisten ratkaisujen urakkakilpailun tarjouspyyntöasiakirjat ovat kilpailuohjelma, urakkaohjelma ja urakkarajaliite sekä suunnitteluohje liitteineen. Tutkimus osoitti, että suunnitteluvaatimusten tarkka, mutta vaihtoehtoisille tarjousratkaisuille tilaa jättävä esittäminen ja selkeän suunnitteluohjeen laatiminen on vaikea ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa keskeisin tehtävä. Kilpailuohjelmaan kilpailun säännöt voitiin helposti yksilöidä. Urakkaohjelman tai urakkarajaliitteen mallina voitiin teknisten ratkaisujen urakkakilpailussa käyttää perinteisiä asiakirjoja vähin urakkamuodosta aiheutuvin korjauksin. Tutkimuksen tuloksena valittiin Biokeskus 3 :n teknisten ratkaisujen urakan laajuus, Biokeskus 3 :n suoritusvelvollisuuteen ja vastuunjakoon perustuva urakkamuoto sekä yksilöitiin säännöt ja tarjouspyyntöasiakirjat valitun laajuiselle Biokeskus 3:n rakenneteknisten ratkaisujen urakkakilpailulle. Tutkimuksen tulokset esitetään Biokeskus 3:n rakenneteknisten ratkaisujen urakkakilpailun kilpailuohjelmana. Tutkimuksen tuloksena laadittiin myös Biokeskus 3:n rakenneteknisten ratkaisujen urakkakilpailun suunnitteluohje.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Pernu, Pirjo
Keywords
procurement method, hankemuoto, technical solutions, tekniset ratkaisut, contract competition, urakkakilpailu, tendering documents, tarjouspyyntöasiakirjat, open building, avoin rakentaminen
Other note
Citation