The effects of mold cavity sensoring in injection molding production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-16
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
48 + 4
Series
Abstract
The aim of this thesis is to study the potential of introducing cavity sensor technology for quality assurance in an injection molding-centered manufacturing environment. Applying sensor data for quality monitoring and control methods was investigated by measuring the thermodynamic events that take place inside the mold cavity during the injection molding cycle. Previous research in this field has proven that cavity pressure and temperature data is correlated to the quality of an injection molded part. The relationship between cavity sensor data and molded part quality was studied by retrofitting a production mold with cavity pressure and temperature sensors, and by collecting data from the set-up by conducting two designed experiments. The conclusions of this study were based on a combination of experimental results and a literature study. The experimental results indicate that the peak pressure in the mold cavity can be utilized to predict dimensions of the molded part, which can be applied for real-time process performance monitoring. Additionally, the results hint that cavity pressure and temperature data can be used for monitoring uncontrollable fluctuations in the process and mold optimization operations.

Målet av detta examensarbete är att undersöka möjligheterna av formsensorteknologi för kvalitetssäkringen i en formsprutningscentrerad tillverkningsmiljö. Användningsmöjligheterna för sensordatan i kvalitetsövervakning och kvalitetskontroll studerades genom mätning av de termodynamiska processer som sker inne i formen under formsprutningscykeln. Tidigare undersökningar inom detta ämne har bevisat att tryck- och temperaturdatan från formen korrelerar med kvalitetsegenskaperna av det gjutna stycket. Förhållandet mellan sensordatan och kvaliteten av det gjutna stycket undersöktes genom att installera tryck- och temperatursensorer i en existerande produktionsform, och genom att samla data från detta system med hjälp av två planerade experiment. Slutsatserna av detta arbete gjordes på basis av experimentell data i kombination med litteraturstudier. Resultaten från experimenten visade att formens maximitryck kan användas för att förutspå gjutna styckets dimensioner, vilket kan användas för övervakning av processens effektivitet i realtid. Dessutom visade resultaten att tryck- och temperaturdatan kan användas för att övervaka okontrollbara fluktuationer i processen, samt för formoptimiseringsoperationer.
Description
Supervisor
Otto, Kevin
Thesis advisor
Liimatainen, Risto
Keywords
injection molding, cavity pressure, quality control, mold sensors
Other note
Citation