Improving methods for evaluating rail capacity

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
159
Series
Abstract
Tässä työssä on tutkittu ja esitelty erilaisia menetelmiä ratakapasiteetin ja sen käyttöasteen mittaamiseksi. Työn tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman helppokäyttöinen ja luotettava menetelmä ratakapasiteetin arviointiin. Lisäksi työn tavoitteena on ollut selvittää vuoden 2005 alussa käyttöönotetun uuden junien kulun seurantajärjestelmästä (JUSE) saatavien myöhästymistilastojen käyttömahdollisuus kapasiteettitarkasteluissa. Luotettavan menetelmän löytämistä vaikeuttaa se, että ratakapasiteetti on suhteellinen käsite ja kapasiteetin suuruus on riippuvainen muun maassa infrastruktuurin ja kaluston ominaisuuksista. Ratakapasiteettiin suuruuteen vaikuttavat radalla liikennöitävien junien ajonopeus ja muut ominaisuudet, ratageometria sekä käytettävien turvalaite- ja junan kulun valvontajärjestelmän (JKV) ominaisuudet. Ratakapasiteetti on myös riippuvainen käytettävästä aikataulurakenteesta. Samankaltaisten ja samaan suuntaan ajavien junien ryhmittely lisää vapaana olevan kapasiteetin määrää. Kapasiteetin kannalta optimaalisen aikataulurakenteen laatiminen on kuitenkin usein mahdotonta eri toimijoiden ristiriitaisten tarpeiden takia. Työssä esitellyistä laskentamenetelmistä on valittu neljä tapaustutkimuksiin, joissa valittuja menetelmiä on sovellettu yksiraiteisten rataosien Seinäjoki-Oulu ja Luumäki-Imatra kapasiteetin laskemiseen. Tarkasteltavia kohteita yhdistävät molempien rataosien suuret junamäärät ja liikennemäärän kasvusta aiheutuva lisärakentamisen paine. Tapaustutkimuksissa eri kapasiteetin laskentamenetelmillä saadut tulokset rataosien kapasiteeteista vaihtelivat paljon. Menetelmien luotettavuutta ja tulosten tarkkuustasoa voidaan jatkossa parantaa lisäämällä malliin Suomen olosuhteisiin kalibroituja korjauskertoimia ja lisätermejä. Kapasiteetin laskentamenetelmien lisäksi tapaustutkimuskohteille laskettiin huipputunnin kapasiteetin käyttöasteet kansainvälisen rautatieliiton vuonna 2004 käyttöönotetulla UIC 406 -menetelmällä. UIC 406 -menetelmä on otettu laajalti käyttöön Euroopassa ja menetelmän käyttökokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Tässä työssä UIC 406 - menetelmää on sovellettu tapaustutkimuskohteisiin vuorokauden kahden vilkkaimman tunnin osalta. Tutkimus ositti, että menetelmän avulla rataosan kapasiteetin käyttöasteen laskeminen on yksinkertaista, ja menetelmällä saadut tulokset ovat aikaisempien tutkimustulosten perusteella suhteellisen luotettavia. Menetelmän ongelma on kuitenkin sen vaatimien lähtötietojen määrä ja niiltä vaadittava tarkkuustaso. Parhaiten UIC 406 - menetelmä soveltuu kahden tai useamman, esimerkiksi nykyisen ja suunnitteella olevan, aikatauluvaihtoehdon vertailuun. Tämän työn yhteydessä tehdyt analyysit JUSEsta saataville myöhästymistilastoille osoittivat, että kirjattujen myöhästymistapausten avulla on mahdollista analysoida rataosan kapasiteettia myös Suomessa. Tässä työssä saadut tulokset olivat vähäisestä havaintomäärästä huolimatta lupaavia ja osoittivat, että myöhästymistilastoja kannattaa käyttää hyväksi kapasiteettitarkasteluissa myös jatkossa.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Ronni, Jukka
Keywords
Other note
Citation