Aliurakoiden hallinnan kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
70 + (9)
Series
Abstract
Aliurakoiden osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on tyypillisesti 60-80 %, joten rakentamisen kustannusten, laadun ja aikataulun muodostumisessa aliurakoiden hallinnalla on suuri merkitys. Häiriöt aliurakoissa ovat yleisiä, minkä vuoksi aliurakoiden hallinta on jatkuvan kehitystyön kohteena. Aliurakoiden hallinta tähtää kokonaisuudessaan aliurakoitsijan sopimuksen mukaisen toiminnan varmistamiseen. Tämän tutkimuksen tavoite oli osoittaa aliurakoiden hallinnan ongelmakohdat sekä laatia kehitysehdotus hallintamenetelmiin useasti ilmenevien puutteiden ehkäisemiseksi. Tutkimus rajoittuu käsittelemään kohdeyrityksen Peab Oy:n toimintaa ja toimintaohjeita Suomessa. Tutkimuksen aineistona käytettiin yrityksen toimintaohjeita sekä materiaalia, jonka on kerännyt yrityksen käyttämä ulkopuolinen auditoija 20 työmaalta koko Suomesta. Aineiston perusteella nostettiin esiin ongelmia tai puutteita, joita esiintyi toistuvasti usealla työmaalla. Esiin nousseiden ongelmien kohdalla asiaa tutkittiin myös toimintaohjeiden näkökulmasta. Aineiston analysoinnin perusteella puutteellisen toiminnan taustalla oli useasti vajavaisuuksia toimintaohjeissa. Kuitenkin tulokset osoittivat, että kaikkia puutteita aliurakoiden hallinnassa ei voida ehkäistä toimintaohjeita laatimalla. Useimmin esiintyneet ongelmat liittyivät laatuvaatimusten määrittämiseen tai laadunvarmistamiseen sekä laatuvaatimusten periyttämiseen työntekijöille. Aliurakoiden yhdenmukainen ja laadukas hallinta vaatii toteutuakseen selkeiden toimintaohjeiden lisäksi riittävän koulutuksen. Tutkimuksen kehitystyönä laadittiin joitakin aliurakan hallinnan toimenpiteitä varten toimintaohjeet sekä lisäyksiä pöytäkirjapohjiin. Ohjeita laadittiin lähinnä laadunvarmistukseen liittyviin toimenpiteisiin. Ohjeissa keskitytään erityisesti siihen, että vaatimukset siirtyvät suunnitelmista lopputuotteeseen sopimuksen mukaisesti. Ohjeiden tarkoituksena on lisäksi toimia mallina selkeästä ja konkreettisesta toimintaohjeesta.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Niiranen, Matti
Keywords
subcontract, aliurakka, procurement, hankinnat, procurement management, hankintojen hallinta
Other note
Citation