Valimoiden energiatehokkuuden arvioiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
70 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Iron casting is very energy intensive production. A lot of surplus heat is released from the processes into the indoor air. The surplus heat is removed from the foundry buildings in ventilation air without heat recovery. Premises of the foundries could be heated with the surplus heat applying heat recovery. Still the heating of the premises is the biggest energy consuming section in Finnish foundries. According to the energy analysis results carried out by AX Consulting the energy savings potential is a third. In Motiva statistics energy savings potential of metal industry factories is 18 %. The object of this thesis was to create a tool for evaluating the energy efficiency of foundries. This tool makes possible to compare foundries with each other. The tool for evaluating the energy efficiency of foundries is called energy efficiency index and it is based on production specific energy consumption. This thesis is focused to iron and steel casting but the energy efficiency index can be calculated in the same way for the metal casting foundries as well. One object in developing the energy efficiency index was to keep it flexible and enable the comparison between different kinds of foundries. That was the argument for calculating the foundry's unit processes separately. With results from the separate processes we can calculate the energy efficiency index for the whole foundry. The thesis also contains valuation methods for evaluating separate foundry processes. Evaluating of energy efficiency by using energy efficiency index is carried out for a steel foundry and an iron foundry in this thesis. Results from these calculations are presented in the final paragraph of this thesis.

Valimot kuluttavat tuotannossaan paljon energiaa, joka vapautuu pääosin lämpönä sisäilmaan ja se poistetaan valimosta pääasiassa ilmanvaihdon mukana. Tehokkaalla lämmöntalteenotolla valimon tilat voitaisiin lämmittää prosessista vapautuvalla lämmöllä. Tilojen lämmitys on monissa valimoissa suurin yksittäinen energiaa kuluttava kohde. Valimoiden energiakustannusten säästöpotentiaali on kolmanneksen luokkaa AX-Suunnittelun suorittamissa analyysikohteissa. Motivan tilastoima metalliteollisuuden keskiarvo on 18 %. Tässä työssä on kehitetty valimoiden energiatehokkuuden arvioimiseksi työkalua, jolla eri valimoita voitaisiin vertailla energian käytön osalta. Energiatehokkuuden arvioimiseksi kehitettiin työkalu, energiatehokkuusindeksi, joka perustuu valimon ominaisenergiankulutukseen. Tässä työssä on keskitytty ainoastaan rauta- ja teräsvalimoihin, mutta samaa laskentamallia voidaan käyttää myös metallivalimoissa. Energiatehokkuusindeksistä pyrittiin tekemään käytöltään joustava ja mahdollistamaan erilaisten valimoiden vertailu. Tästä syystä laskeminen suoritetaan prosessikohtaisesti, mikä mahdollistaa yksittäisten prosessien ja koko valimon vertailun. Samalla on kehitetty myös arviointiperusteita valimoiden yksittäisten prosessien energiatehokkuuden arvioimiseksi. Energiatehokkuuden arviointi energiatehokkuusindeksiä käyttäen on työssä suoritettu yhdelle rautavalimolle ja yhdelle teräsvalimolle. Näiden arvioinnissa saatuja tuloksia on esitelty työn lopussa.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Tapola, Markku
Keywords
foundry, valimo, energy efficiency index, energiatehokkuusindeksi, energiatehokkuus
Other note
Citation