Tilankäytön vertailumenetelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Tutkimuksessa kehitetään tilankäytön vertailumallia. Esimerkkinä tässä työssä käytetään Kiinteistötalouden instituutin käyttämää tilankäytön vertailumallin sovellusta. Tilankäytön kehittämiseksi on tarve tarkastella vertailussa käytettäviä tunnuslukuja, tutkia tunnuslukujen laskennassa tarvittavien tietojen sopivuutta ja lopuksi löytää parantamisideoita tilankäytön vertailuprosessin kehittämiseksi. Tarkoituksena on kehittää mallia parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan suomalaisia kiinteistöjohtajia ja tilankäyttäjiä. Tutkimuksessa käytettiin tietolähteinä kirjallisuutta, lehtiartikkeleita ja haastatteluja. Kirjallisuuden ja lehtiartikkeleiden avulla on tarkoitus tutkia vertailumenetelmään vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla (teoriaosa). Teoriaosan jälkeen keskityttiin tutkimaan tilankäytön vertailumenetelmää ja sen kehittämismahdollisuuksia. Menetelmän kehittämisessä käytettiin teoriaosan benchmarkingin kirjallisuutta, haastattelututkimusta ja omia johtopäätöksiä. Haastattelututkimuksessa haastateltiin tilankäytön benchmarkingiin osallistuneitten yritysten edustajia. Haastatteluista saatiin tietoa vertailumenetelmän kehittämistä varten. Tutkimustulosten tasoa rajoitti kuitenkin se, ettei haastateltavien joukossa ollut suoranaisia vertailumenetelmään erikoistuneita ammattilaista. Tämän takia haastattelukysymysten vastaukset muodostuivat siten enemmän suuntaa antaviksi ja yleispiirteisimmiksi. Johtopäätöksiin vaikuttivat myös oma näkemys ja kokemus, mikä oli syntynyt tilankäytön projektin ja työn tekemisen aikana. Tutkimuksen tulokset ja kehittämisvaihtoehdot on lueteltu työn johtopäätöksissä. Tilankäytön vertailumenetelmä tulee tulevaisuudessa olemaan olennainen työväline yrityksen kiinteistöjohtajalle. Kuitenkin tällä hetkellä vertailussa on vielä paljon kehitettävää. Kerättävien tietojen standardisointi ja vertailuaineiston laadun parantaminen vaatii kehittämistä. Tulevaisuudessa tilankäytön vertailumenetelmää tullaan vielä kehittämään yrityksen kiinteistöjohtamista palvelevaksi työkaluksi.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Thesis advisor
Vaarama, Heikki
Keywords
Benchmarking, benchmarking, comparison method, vertailumenetelmä, space utilization, tila
Other note
Citation