Käyttäjälähtöinen suunnittelu sovellettuna muistisairaille tarkoitettuun laitteeseen: Case Axitare

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on tarkastella käyttäjälähtöistä suunnittelua sovellettuna muistisairaille suunnattuun lääkinnälliseen laitteeseen. Käytännön tuloksena on suunnitteluperiaatteiden soveltaminen lääkejakeluautomaatin ulkoasuun. Muistisairauden aiheuttamat ongelmat keskittyvät ensisijaisesti iäkkäisiin ihmisiin, ja vakavat muistioireet edistävät tarvetta päivittäiseen tai kokoaikaiseen hoitoon. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa puhutaan yleisesti kotihoito- ja laitoshoitoympäristöistä, ja myös suuri osa tutkimusaineistosta keskittyy tämän käyttäjäkunnan tarkasteluun. Älykkään dosetin ensisijaisena kohderyhmänä ovat muistisairaat, jotka vielä pärjäävät kohtuullisen hyvin itsenäisesti. Tässä ryhmässä oireet ovat yleensä samankaltaisia kuin laitoshoidossa olevilla, mutta ilmenevät sairauden varhaisessa vaiheessa lievempinä. Älykkään dosetin on tarkoitus vähentää hoitajien lääkeannosteluun käyttämää työaikaa. Samalla kun automatiikka laskee hoitokustannuksia, voidaan kotihoidon kaltaiset palvelut kuten lääkejakelu ulottaa entistä varhaisempaan vaiheeseen ja vähäoireisempien asiakkaiden avuksi. Tämä todennäköisesti parantaa pitkäaikaisterveyttä lääkehoidon pysyessä säännönmukaisempana. Lisäksi muistisairaan asiakkaan kannalta toiminnan opettelu ja laitteen hyväksyminen on sitä helpompaa, mitä aiemmin hän tutustuu laitteeseen. Hoitajien työtehtäviin käyttämä aika on merkittävä kustannus yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle. Asiakkaan kannalta on suuri merkitys sillä, jos hoitaja voi käyttää aikaansa muuhun kuin perustehtävien hoitamiseen. Arvion mukaan yli puolet dementiaoireisista asiakkaista ovat kohtuullisen kykeneviä huolehtimaan ainakin osasta omia päivittäisiä askareitaan. Nämä tekijät puoltavat laiteinvestointeja työtehtävien tehostamiseksi, ja tämä puolestaan synnyttää tarpeen, jossa laadukasta suunnittelua tarvitaan asiakkaiden itsenäisen elämän edistämiseksi. Tämä kandidaatintyö käsittelee dementiaystävällistä suunnittelua kirjallisuustutkimuksen kautta. Pyrin vastaamaan kysymykseen, millaista tutkimusta dementiaystävällisestä suunnittelusta on tehty, millaisia ovat dementiaan liittyvät haasteet yleisesti sekä minkälaisia johtopäätöksiä siitä voidaan vetää dementiaystävällisen tuotesuunnittelun suhteen.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
dementia, kotihoito, käyttäjälähtöisyys, lääkehuolto, lääkintälaitteet, muistihäiriöt, teollinen muotoilu, tuotekehitys
Other note
Citation