Asuinrakennushankkeen läpimenoajan lyhentäminen betonin kosteudenhallinnan keinoin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Betonin kosteudenhallinta on tehokas tapa lyhentää betonirakenteisten asuinkohteiden läpimenoaikaa. Tämän diplomityön tavoite oli selvittää millä tavoin välipohjalaatan betonin kuivumisaikaa voidaan lyhentää paikallavaluvälipohjaisissa uudiskerrostaloissa, ja mitkä näistä keinoista ovat kaikista kriittisimpiä. Toinen tavoite oli ehdottaa tutkimuskysymysten pohjalta ratkaisua siihen, millainen JM Suomi Oy:n yleisaikatauluohjeen tulisi olla, jotta se huomioisi betonin kuivumisen riittävällä tasolla. Työ koostui kirjallisuustutkimuksesta ja case-kohteen avulla tehdystä empiirisestä tutkimuksesta. Työn lopussa esitetään prosessiehdotus betonin kosteudenhallintaan. Kirjallisuustutkimuksen perusteella betonin kosteudenhallinnan kriittisimpiä tekijöitä olivat riittävän lämmin ja riittävän kuiva ympäröivä ilma (suosituksena + 20 ˚C ja ≤ 50 % RH), betonin valinta ja betonin kastumisen estäminen. Muita betonin kuivumista nopeuttavia tekijöitä olivat sementtiliiman hionta, betonipinnan puhtaanapito pölystä ja ylimääräisestä tavarasta ja ilmavirran lisäys betonipinnalla. Empiirisessä tutkimuksessa lämmön tasaisen jakautumisen huomattiin olevan tärkeää yhteneväisten betonin kuivumisaikojen varmistamiseksi. Tasaisen lämmön jakautumisen varmistamiseksi ehdotettiin mahdollisimman aikaista lopullisen lämmitysjärjestelmän päällekytkentää. Yleisaikatauluohjeeseen ehdotettiin myös mainintaa vaipan ummistushetkestä ja todellisen kuivumisen alkamisajankohdan merkitsemisestä. Näiden lisäksi ohjeeseen ehdotettiin merkintätarkennusta siihen, milloin ja mitkä lämmöt saadaan päälle. Yleisohjeessa olisi myös tärkeää muistuttaa siitä, että kylpyhuoneiden lattioiden vesieristys- ja laatoitustöiden sekä asuintilojen parketti- ja laminaattiasennuksien välillä tulee huomioida tarvittava kuivumisaika.

The utilization of methods for moisture management in concrete is an effective way to shorten the construction time of residential buildings with concrete structures. The objective of this master's thesis was to investigate how the drying time of the floor slab can be reduced in cast-in-place floor-based new apartment buildings and which of these methods are most critical. Another goal was to propose a solution, based on the research questions, for the general schedule guide of JM Suomi Oy, ensuring it considers the concrete drying to a sufficient level. The work consisted of a literature review and empirical research conducted with a case study. At the end of the work, a process proposal for concrete moisture management is presented. According to the literature review, the most critical factors in concrete moisture management were sufficiently warm and dry ambient air (recommended at +20 °C and ≤ 50% RH), the selection of concrete, and preventing concrete from getting wet. Other factors that accelerated the drying of concrete included grinding of cement paste, keeping the concrete surface clean from dust and excess materials, and increasing airflow on the concrete surface. In the empirical study, it was observed that ensuring even distribution of heat is important to ensure consistent concrete drying times. To ensure even heat distribution, early activation of the final heating system was proposed. The general schedule guide was also suggested to include a mention of the moment when the building envelope is sealed and marking the actual start time of drying. Additionally, the guide was proposed to include clarification on when and which temperatures are activated. It is also important for the general guide to remind that the necessary drying time should be considered between the waterproofing and tiling works in bathrooms, as well as between the installation of parquet and laminate in residential areas.
Description
Supervisor
Punkki, Jouni
Thesis advisor
Chaban, Andriy
Keywords
betonin kuivuminen, betonin kosteudenhallinta, olosuhdehallinta, betonin kuivumisajan lyhentäminen
Other note
Citation