Käyttöliittymäsuunnittelu yrityksen verkkosivuston kehittämisessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin työni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen niistä tutkii käyttöliittymäsuunnittelun keskeisimpiä periaatteita sekä graafisen suunnittelun, että käytettävyyden kannalta. Toinen osa pitää sisällään lisäksi produktiokuvauksen Eliittikatot Oy:n verkkosivuston uudistamisprojektista. Tavoitteena tilaajayrityksellä, Eliittikatot Oy:llä oli uudistaa olemassa oleva vanha verkkosivustonsa vastaamaan nykykäyttäjien tarpeita erityisesti hakukoneita sekä mobiilikäyttäjiä ajatellen. Tutkielmaosio käsittelee siksi käyttöliittymäsuunnittelua erityisesti keskittyen kosketusnäyttökäyttäjän tarpeisiin sekä periaatteisiin, joilla suunniteltavien sovelluksien ulkoasu kestää aikaa. Lisäksi kosketusnäyttöjen hiljattain tapahtuneen läpimurron johdosta pyrin luomaan ymmärrystä suunnasta, johon kosketusnäytöt ovat kehittymässä käyttöliittymien kannalta. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä verkkolähteiden kautta kerätystä aineistosta. Produktiivisessa osiossa työni tarkastelee Eliittikatot Oy:n verkkosivuston suunnittelun työvaiheita. Kuvaan opinnäytteessäni lähtökohdat projektille, käytetyt suunnittelu- sekä tiedonhankkimismetodit ja lopuksi esittelen valmiin verkkosivuston. Metodikuvaukset sisältävät kuvaukset kilpailijakartoituksesta, käyttäjäanalyysistä, luonnostelusta, prototypoinnista sekä testisivuston käytöstä suunnittelutyön tukena. Produktiokuvauksen jälkeen reflektoin hieman suunnittelutyön onnistumista ja kartoitan suuntaa, johon kyseistä sivustoa ja käyttöliittymää mahdollisesti tulevaisuudessa tulee voida kehittää. Pyrin myös luomaan hienoisen katsauksen yrityksen verkkostrategiaan, koska sitä ei tilaajayrityksessä oltu erikseen tehty. Sen tueksi olen luonut käyttäjäanalyysi-osiossa tärkeimmät käyttäjäprofiilit, joille sivusto on suunnattu. Opinnäytetyössäni väitän, että hyvä käyttöliittymä perustuu ennen kaikkea sen yksinkertaisuuteen, ytimekkyyteen ja selkeyteen sen sijasta, että käyttäjälle yritettäisiin syöttää liikaa informaatiota kerralla. Tästä johtuen esimerkiksi produktio-osuuden sivustossakin pyrittiin informaation esittämiseen mahdollisimman visuaalisesti sekä yksinkertaisesti. Informaation määrä, laatu ja esittämistapa ratkaisevat käyttöliittymän ymmärrettävyyden käyttäjälle, joten on hyvin ratkaisevaa valita eri elementtien esitystavat huolella niiden tarkoituksen mukaisiksi.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Puintila, Simo
Keywords
käyttöliittymäsuunnittelu, verkkosivuston suunnittelu, muotoilu, graafinen suunnittelu, web-suunnittelu
Other note
Citation