Neljä kylää ja tie - ympäristösuunnitelma Kemiön Vretantietä varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni on Kemiön Vretantietä varten tehtävä ympäristösuunnitelma. Kemiö on samannimisellä saarella, Turun saaristossa sijaitseva nauhamainen maaseututaajama, joka on muodostunut neljästä historiallisesta kylästä: Pappilan kylä, Kirkonkylä, Engelsby ja Vreta. Vretantie on näitä kyliä yhdistävä tie ja taajaman päätie. Sen ja kylien historia ulottuu keskiajalle asti. Aikojen kuluessa Vretantie on muuttunut ratsupolusta asfaltoiduksi maantieksi. Nykyään kylät ovat kasvaneet melkein kiinni toisiinsa ja paikoin niitä yhdistävä uusi rakennuskanta ja tien leveys ovat heikentäneet ympäristön laatua. Tämän lisäksi Vretantien liikenteellisenä ongelmana on liian suuret ajonopeudet ja tien eteläpuolelle kohdistuvat meluongelmat. Työn tavoitteena on selkeyttää tietilojen jäsentymistä, tuoda esiin tieympäristön historiaa ja parantaa kevyenliikenteen kulkumahdollisuuksia. Näiden lisäksi tavoitteena on ottaa maaseudun ominaispiirteet huomioon kaikissa suunnitteluratkaisuissa. Työ sisältää yleissuunnitelman ja valittuja erilliskohteita, joita on tutkittu tarkemmin. Yleissuunnitelmassa määritellään tien perusrytmi ja tietilojen luonne. Erilliskohteiksi on valittu kolme kyläkeskustaa: Pappilan kylän kirkkoympäristö, Kirkonkylän Vanha tori ja Engelsbyn keskusta. Muita erilliskohteita ovat tien "porttiaiheina" toimivat tunnistuspisteet sekä Engelsbyn ja Vretan välisessä peltolaaksossa sijaitsevan valtaojan ja Vretantien risteäminen. Työssä palautetaan neljän historiallisen kylän tielle muodostama rytmi. Kylien välille tullutta uutta rakentamista häivytetään kasvillisuuden avulla tienäkymistä. Kylien sisäiset tieosuudet muokataan raittimaisiksi ja tonttien pihakasvillisuus ulotetaan ajorataan asti. Tämän lisäksi jokaiselle kylälle muodostetaan nykytilan perusteella omat kasvillisuusteemansa. Näiden perusratkaisujen pohjalta on erilliskohteisiin tehty tarkemmat suunnitelmat.
Description
Supervisor
Simons, Tom
Keywords
Other note
Citation