Kukka kukin - kuvia kukasta. Tutkimus kukan kuvieni sisältämistä merkityksistä ja kukan kuvaamisen motiiveista.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Olen opinnäytetyössäni pyrkinyt avaamaan kukan sisältämiä kulttuurisia merkityksiä ja koh-taaman kukan sellaisena kuin se on. Halusin tutkia niitä luonnon konstruktioita, jotka ovat rakentuneet minun mieleeni: Pyrin irrottautumaan omista havaintovakioistani ja herkistymään ympäristön esteettiselle havaitsemiselle. Opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa rajasin tutkivan katseeni kohteeksi aluksi arkiympäristöni luonnon. Taiteellisen prosessin edetessä rajasin aihetta niin, että keskityin ympäristön eliöistä kukkakasviin. Keskittymällä kukkakasviin, joka on osa luontoa ja osa yhteisön näkemystä luonnosta, minun oli helpompi lähestyä mieleni luonnon konstruktioita, kuin jos olisin tutkinut asiaa yleisellä tasolla. Tutkimusmenetelmänäni olen käyttänyt hermeneuttista fenomenologiaa. Opinnäytetyön taiteellisessa osiossa pyrin fenomenologisen reduktion avulla ymmärtämään tutkimuskohteeni luonteen. Tavoitteenani on ollut yhdistää erilaisia tietämisen tapoja ja sitä kautta ymmärtää jotakin luonnosta ja siitä miten minä olen suhteessa luontoon. Opinnäytetyöni taiteellisessa osiossa olen käyttänyt syanotypiatekniikkaa. Tekniikka mahdollistaa valokuvan, maalaamisen ja piirtämisen samaan kuvaan hyvin monenlaisille pinnoille. Minua kiinnosti näiden tekniikoiden yhdistäminen samaan teokseen. Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa avaan taiteellisessa osiossa löytyneitä näkökulmiani kuk-kaan ja merkityksiä, joita kukan kuva on tutkimuksessani saanut. Tarkastelen sitä miten kokemukseni kukasta on muuttunut tutkimuksen aikana. Selvitän myös millaista uutta ymmärrystä olen saanut kukasta ja suhteestani kukkaan sekä omasta suhteestani ympäröivään maailmaan. Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa selvitän myös millaisia kulttuurisia konnotaatioita kukka on saanut länsimaisessa kulttuurissa ja miten nämä konnotaatiot näkyvät omissa kuvissani ja taiteen kentässä yleensä.
Description
Supervisor
Pirkko, Pohjakallio
Keywords
kukka, syanotypia, luonto, ympäristö, flower, cyanotype, nature, environment
Other note
Parts
  • Näyttely, Aralis-galleria 3.-15.10.2011
Citation