Projektien ja niihin liittyvän päätöksenteon ohjaus edistymäraportoinnin kautta - case ydinvoimalaitoksen automaatiouusintaprojekti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Master’s Programme in Energy Technology (EEN)
Language
fi
Pages
64+5
Series
Abstract
Projektin edistymäseuranta ja -raportointi on olennainen osa projektin ohjausta. Projektin edistymäseurannan ja -raportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja että projektin tulokset täyttävät niille asetetut odotukset. Työn tarkoituksena on selvittää miten ydinvoimalaitoksen automaatiouusintaprojektia ja siihen liittyvää päätöksentekoa voi ohjata edistymäraportoinnin avulla niin, että tuetaan projektin onnistumista. Työn lähestymistapa on tapaustutkimus laadullisen tutkimusotteen kautta. Työssä keskitytään yhteen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien uusintaprojektiin ja sen toteutusvaiheen edistymäraportointiin, ohjaamiseen ja päätöksentekoon. Aineisto kerätään pääosin tutkimushaastatteluilla. Työssä tunnistettiin lukuisia vaatimuksia ja tavoitteita edistymäraportoinnille, keskeisimpinä liiketoiminnan johdon tarve seurata investointia, tilannetiedon koostaminen projektin ohjaamista ja päätöksentekoa varten, tulevan ennakointi, sidosryhmäviestintä sekä tarve kerätä kokemuksia ja jakaa oppeja muille projekteille. Tutkimuksen perusteella case-projektin kuukausittainen edistymäseuranta ja -raportointimalli palveli parhaiten projektin ohjaamista ja päätöksentekoa projektiryhmän ja ohjausryhmän tasoilla. Kuukausittainen edistymäraportti tarjosi riittävän tiiviin ja ylätasoisen tilannetiedon projektin ylätason tarpeisiin. Tietosisältöä tuki säännöllinen kokousmenettely. Päivittäistyön ohjaukseen ei tutkimuksen perusteella ollut kattavia rakenteita tai toimintamalleja. Aikatauluseuranta ja -ohjaus kattoi vain osan projektissa tehdystä työstä. Työssä selvisi, että projektin päivittäistyön ohjausta ei voi perustaa kuukausiseurannan ja -raportoinnin varaan, vaan päivittäistyön ohjaus edellyttää johtamista.

Project monitoring and progress reporting are essential project control activities. Their target is to ensure that a project may proceed as planned to meet its goals and expectations. The purpose of this study is to find out how project progress reporting can be utilized in project control and decision-making of an I&C renewal project in order to support successful implementation of the project. Case study covers one I&C renewal project in Loviisa nuclear power plant and focuses on progress reporting, project control and decision-making during execution phase of the project. The methodological approach of this case study is qualitative research and the empirical part is mainly carried out by interviews. The research identified numerous requirements and targets for project monitoring and progress reporting, the most significant ones being business managers' need to control their investment, the importance of status information for project control and decision-making, forecasting upcoming events, communicating with stakeholders and to collect experiences and share lessons learnt internally. Based on the research, monthly monitoring and progress reporting of the case project revealed to be most useful for project group and steering group purposes. Monthly progress report gathered compact upper level status information and faced project control and decision-making needs. Regular meeting intervals intensified the message. However supervision of daily work was revealed to be inadequate. Schedule monitoring and control did not cover all the work executed in the case project. Based on the research, supervision of daily work cannot be fully dependent on monthly project monitoring and progress reporting. On the contrary, leadership is needed.
Description
Supervisor
Järvinen, Mika
Thesis advisor
Turunen, Tiina
Lehtonen, Petteri
Keywords
projektiraportointi, edistymäseuranta, edistymäraportointi, projektin ohjaus, päätöksenteko
Other note
Citation