Vesitalousasioiden hallinto eräissä EU:n jäsenvaltioissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Vesitalous
Mcode
Yhd-25
Degree programme
Language
fi
Pages
131
Series
Abstract
Vesivarojen käyttöä ohjaavan hallinnon merkitys on tärkeä, ja sen toimivuuteen tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota, kun Euroopan yhteisön vesilainsäädäntöä kehitetään. Vesivaroja hyödynnetään intensiivisesti, ja ihmistoiminnan vaikutukset ilmenevät ympäristön tilan heikkenemisenä sekä vesivarojen käyttöedellytysten huonontumisena, jos käytössä ei ole riittävän tehokkaita lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja taloudellisia ohjauskeinoja vesivarojen käytön ohjaamiseksi. Vesitalousasioiden nykyisen hallintojärjestelmän pääpiirteet on selvitetty yhteensä kahdentoista EU:n jäsenvaltion osalta. Tarkastelussa mukana olevat valtiot ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa Itävalta, Alankomaat, Espanja, Portugali, Italia ja Kreikka. Tarkasteltavien valtioiden hallintojärjestelmissä merkittävimpiä eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy verrattaessa maissa vallitsevaa vesialueiden omistus- ja käyttöoikeutta, lupajärjestelmää sekä suunnittelukäytäntöä. Euroopan yhteisön valmisteilla olevalla vesipolitiikan puitedirektiivillä pyritään turvaamaan vesivarojen käyttöedellytykset yhtenäistämällä vesivarojen suojeluun liittyvät toimenpiteet yhteisön alueella. Direktiivi edellyttäisi, että määritetään vesistökokonaisuuksien mukaisesti vesipiirit ja niihin toimivaltaiset viranomaiset vastaamaan direktiivin toimeenpanosta. Vaikutukset kohdistuisivat erityisesti kansainväliseen yhteistyöhön, seurantaan ja ohjaavaan suunnitteluun.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Kaatra, Kai
Keywords
vesihallinto, vesitalous, vesiensuojelu, vesioikeus, vesistösuunnittelu, Euroopan yhteisö, water management administration, water management, ownership of waters, water legislation, European Community
Other note
Citation