Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus amerikanhaavan (Populus tremuloides) rakenteeseen ja kemiaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
Puu-19
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 72 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin kohotetun hiilidioksidipitoisuuden (CO2), kohotetun otsonipitoisuuden (O3) ja näiden yhdistelmän vaikutusta amerikanhaavan (Populus tremuloides) rakenteeseen ja kemiaan. Viittä eri haapakloonia altistettiin viiden vuoden ajan Wisconsinissa (USA) sijaitsevassa avokenttäkokeessa. Klooneista 8L, 216 ja 271 olivat otsonia sietäviä ja kloonit 42E ja 259 otsoniherkkiä. Käsittelyitä oli neljä: kontrolli, kohotettu CO2 (1,56 x taustailman CO2), kohotettu O3 (1,5 x taustailman O3) sekä kohotettu CO2 ja kohotettu O3. Tyvikorkeuden näytteistä tutkittiin rakenteen osalta rungon halkaisija, putkilo-osuus, putkilon luumenin halkaisija, puusyyn eli kuidun luumenin halkaisija sekä soluseinäosuus. Kemian osalta analysoitiin gravimetrisen ligniinin pitoisuus, happoliukoisen ligniinin pitoisuus ja kokonaisligniinipitoisuus, hiilihydraatit ja uronihapot sekä selluloosa. Rungon halkaisija kasvoi hiilidioksidikäsittelyssä ja kutistui otsonikäsittelyssä. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Putkilo-osuudessa ei ollut eroja käsittelyiden välillä. Hiilidioksidi kasvatti putkilon luumenin halkaisijaa, mutta havaittu ero ei ollut merkitsevä. Otsoni pienensi putkilon luumenin halkaisijaa. Puusyyn luumenin halkaisijassa CO2 ja O3-käsittelyiden väliltä löytyi yhdysvaikutus, joka selittyy luultavasti sillä, että kohotettu hiilidioksidi yksinään kasvatti halkaisijaa, mutta vaikutus kumoutui kohotettuun otsoniin yhdistettynä. Soluseinäosuudessa ei ollut eroja. CO2- ja O3-käsittelyiden väliltä löytyi yhdysvaikutus myös gravimetrisen ligniinin pitoisuudessa, joka saattaa selittyä sillä, että kohotettu otsoni yksinään kasvatti gravimetrisen ligniinin määrää, mutta hiilidioksidiin yhdistettynä vaikutus kumoutui. Happoliukoisen ligniinin pitoisuudessa ei ollut eroja käsittelyiden välillä. Em. yhdysvaikutus löytyi myös kokonaisligniinipitoisuudesta, sillä valtaosa ligniinistä oli gravimetrista ligniiniä. Otsoni kasvatti hiilihydraattien osuutta. Hiilidioksidi laski uronihappojen määrää. Selluloosapitoisuuksissa ei ollut eroa käsittelyiden välillä. Otsonin ja kloonin väliltä löytyi yhdysvaikutus puusyyn halkaisijassa ja soluseinäosuudessa. Otsoni kasvatti puusyyn halkaisijaa ja pienensi soluseinäosuutta kloonilla 8L. Otsoni pienensi soluseinäosuutta myös kloonilla 259. Muiden kloonien puusyyn halkaisijaan tai soluseinäosuuteen otsonilla ei ollut vaikutusta.
Description
Supervisor
Vuorinen, Tapani
Thesis advisor
Vapaavuori, Elina
Saranpää, Pekka
Keywords
carbon dioxide, hiilidioksidipitoisuus, ozone, otsonipitoisuus, aspen, haapa, structure, rakenne, chemistry, kemia
Other note
Citation