Sumea alku -Käyttäjätiedon hyödyntäminen älykkäiden valaisinpylväiden esisuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Huuskonen
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
117+17
Series
Abstract
Opinnäytetyön aiheena on käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmien ja käyttäjätiedon hyödyntäminen älykkäiden valaisinpylväiden suunnittelussa. Työn toimeksiantajana toimii valaisinpylväsvalmistaja Tehomet Oy. Opinnäytetyö toimii esisuunnitteluvaiheena osana laajempaa Tehometin älykkäisiin valaisinpylväisiin liittyvää tuotekehitystyötä. Opinnäytetyö keskittyy käyttäjälähtöisen suunnitteluprosessin sumeaan ja epäselvään alkupäähän rajaten pois konseptisuunnittelun vaiheen. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmien soveltuvuutta älykkäiden valaisinpylväiden suunnitteluun tapaustutkimuksen kautta. Tapaustutkimus oli osa SenCity -hankkeen pilottikohdetta Lahden Satamaraittia. ”SenCity –Älykäs valaistus innovatiivisen kaupungin palvelualustana” on Tekesin rahoittama rinnakkaishanke laajemman INKA (Inno-vatiiviset kaupungit) -ohjelman ”Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus” –teeman alla. SenCity –työryhmä koostuu Oulun yliopiston ja VTT:n tutkimuksellisesta osuudesta sekä yrityskonsortiosta, jossa opinnäytteen toimeksiantaja Tehomet Oy on osallisena. Hankkeessa on mukana kuusi pilottikaupunkia. Tapaustutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tutkijan TkT Henrika Pihlajaniemen kanssa. Tapaustutkimus oli kolmivaiheinen ja koostui puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, luotaintutkimuksesta sekä elämyksellisestä osallistuvan suunnittelun työpajasta käyttäjätiedon keräämiseksi. Työpajassa sovellettiin Lapin yliopiston lanseeraamaa SINCO (Service Innovation Corner) –laboratorion tekniikkaa elämyksellisyyden luomiseksi. Tapaustutkimus toteutettiin helmi-maaliskuun 2016 aikana. Opinnäytteessä avataan taustatutkimuksen kautta älykaupunkien käsitettä osana älykkäiden valaisinpylväiden kontekstia. Taustatutkimuksessa perehdytään myös markkinoilla olemassa oleviin älypylväsratkaisuihin. Tapaustutkimuksen tuloksien ja taustatutkimuksen havaintojen yhdistämisen tavoitteena oli luoda riittävä tietoperusta älykkään valaisinpylvään konseptisuunnittelulle, joka on tästä työstä rajattu pois. Tapaustutkimuksen tulokset ovat vaikuttaneet suoraan Lahden Satamaraitille suunniteltuun älykkään valaistusinfrastruktuurin toteutukseen. Toteutuksessa yhdistyvät käyttäjälähtöisyys sekä SenCity –yrityskonsortion tarjoamat älykkäät teknologiat yhdistettynä valaisinpylväskonstruktioon.

This Master´s Thesis focuses on user-centered design methods and user information in develop-ment of smart lighting poles. The client for this Thesis is lighting pole manufacturer Tehomet Oy. Thesis is a pre-design phase of the broader product development of smart lighting poles for Tehomet. Thesis focuses on fuzzy front-end of user-centered design process excluding the concept design phase. The aim of the thesis was to assess the suitability of user-centered design methods for designing the smart lighting poles through a case study. The case study for this was part of the SenCity-project´s pilot area, located in Lahti City´s harbor route. “SenCity –intelligent lighting as a service platform for innovative cities” is a parallel project for INKA (Innovative cities) program´s theme “Smart cities and renewable industry”, funded by Tekes. SenCity-group consists of a research part by Oulu University and VTT and from company consortium where the client of this thesis Tehomet is part of. Also, six Finnish pilot cities are involved. The case study was executed in cooperation with D.Sc. (Tech), M.Sc. (Arch) Henrika Pihlajaniemi from architectural faculty of Oulu University. The study consisted three phases for gathering the user information, including half–structured theme interview, probe study and experiential co-design workshop. Workshop applied SINCO (Service Innovation Corner) -laboratory equipment developed by University of Lapland for creating the experiential workshop environment for the participants. The case study took place during the February- March in 2016. The thesis clarifies the term Smart Cities and its context relating to smart lighting poles through a background study. Also, existing smart lighting pole solutions are explored. The aim of the case study results and background study findings was to gather enough base in-formation for concept design of smart lighting poles. The actual design phases are excluded from the Thesis. The results of the case study were implemented into smart lighting infrastructure in harbor route of Lahti City. The implementation successfully combined user-centered approach, smart technologies of SenCity –company consortium and lighting pole construction.
Description
Supervisor
Uusitalo, Severi
Thesis advisor
Pihlajaniemi, Henrika
Keywords
käyttäjälähtöinen suunnittelu, luotaimet, älykaupungit, valaisinpylväät, työpaja, tapaustutkimus, esineiden internet, tieto- ja viestintäteknologia
Other note
Citation