Beyond Formal Risk Management: Sensemaking in Riskwork

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
62 + app. 172
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 176/2023
Abstract
This dissertation seeks to improve our understanding of riskwork in organizations by extending the focus from implementational risk management towards more "improvisational" practices. Theoretically, the study employs the sensemaking and sensegiving perspectives which focus on the micro-level processes of constructing shared understanding and joint action. This work consists of an introduction and three essays. They analyze the fine-grained mechanisms and the heterogeneous factors influencing the understanding of risks and riskwork in practice. All three essays are empirical studies, with the first two being single case studies in a financial conglomerate, and the third essay being a field study. More specifically, the research agenda seeks to contribute to recent emerging streams of literature in accounting and riskwork. The first essay is positioned within the stream of "the communicative turn in riskwork studies". It investigates how the organizational enterprise risk management implementation becomes complemented by "improvisational" riskwork carried out among other organizational functions, beyond the risk function. The second essay is positioned within "the emotional turn in accounting" and riskwork. It seeks to shed light on the complex interrelations between riskwork and (client) emotionality in the context of wealth management. It illuminates how wealth managers sought to make and give sense of the client's emotionality along the client relationship – to manage risks for the client as well as the wealth management company. The third essay aligns with "the narrative turn in accounting", by analyzing the role of narratives when diverse actors construct the opportunities and risks associated with a novel accounting technology of distributed ledgers, such as blockchain. The study shows how narratives can give credibility to particular opportunity-risk approaches while marginalizing alternative perspectives.

Tämä väitöskirja pyrkii syventämään ymmärrystämme riskeihin liittyvästä työstä organisaatioissa. Tutkimus kytkee muodollisen riskienhallinnan "improvisoituihin" käytäntöihin. Teoreettisena viitekehyksenä toimii merkityksenmuodostumiseen ja merkityksenantoon keskittyvä sensemaking-näkökulma. Se tarkastelee mikrotason prosesseja, joiden avulla toimijat muodostavat yhteisiä käsityksiä ja koordinoivat toimintaansa. Väitöskirja koostuu johdannosta ja kolmesta esseestä. Ne analysoivat hienojakoisia mekanismeja ja eri tekijöitä, jotka vaikuttavat riskien ymmärtämiseen ja käytännön työhön. Kaikki kolme esseetä ovat empiirisiä tutkimuksia, joista ensimmäiset kaksi ovat yksittäistapaustutkimuksia finanssialan monialayhtiössä, ja kolmas essee on kenttätutkimus. Tutkimus pyrkii edistämään erityisesti viimeaikaisia kirjallisuuden suuntauksia laskentatoimen ja riskityön alalla. Ensimmäinen essee liittyy riskityön "viestinnällisen käänteen" suuntaukseen. Se tutkii, miten organisaation muodollinen riskienhallintajärjestelmä täydentyy "improvisoidulla" riskityöllä, jota muut organisaation toiminnot toteuttavat keskenään ilman riskienhallintaosaston aktiivista roolia. Toinen essee sijoittuu laskentatoimen ja riskityön "emotionaaliseen käänteeseen". Tutkimus pyrkii valaisemaan varainhoidon riskityön ja (asiakkaan) tunteiden monimutkaisia vuorovaikutussuhteita varainhoidon kontekstissa. Essee pureutuu siihen, miten varainhoitajat pyrkivät ymmärtämään ja merkityksellistämään asiakkaan tunne-elämää asiakassuhteen aikana – hallitakseen sekä asiakkaan että varainhoitoyrityksen riskejä. Kolmas essee liittyy laskentatoimen "kerronnalliseen käänteeseen". Tutkimus tarkastelee, miten erilaiset toimijat muodostavat käsityksensä mahdollisuuksista ja riskeistä uudenaikaisen hajautettujen tilikirjojen laskentateknologian kuten lohkoketjujen alalla. Se osoittaa, miten kertomukset voivat lisätä tiettyjen mahdollisuus- ja riskikäsitysten uskottavuutta ja myös marginalisoida vaihtoehtoisia näkökulmia.
Description
Supervising professor
Vaivio, Juhani, Prof., Aalto University, Department of Accounting, Finland
Thesis advisor
Huikku, Jari, Prof., Aalto University, Finland
Sinha, Vikash Kumar, ASST. Prof., Aalto University, Finland
Keywords
risk management, riskwork, sensemaking, sensegiving, riskienhalinta, riskityö, merkityksellistäminen, merkityksen antaminen
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Taussi, Thomas; Huikku, Jari. Revisiting (dis)integration of risk management: sensemaking perspective on riskwork. Unpublished manuscript
  • [Publication 2]: Taussi, Thomas. Accounting for client emotionality in riskwork. Unpublished manuscript
  • [Publication 3]: Taussi, Thomas; Sinha, Vikash, K.; Vaivio, Juhani. The role of narratives in making sense of opportunities and risks in distributed ledger technologies. Unpublished manuscript
Citation