Arkkitehtuuri liikkeessä. Arkkitehtuurin koreografisuuden ja ajallisuuden ilmentyminen liikkeessä tanssin keinoin.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Fenomenologisen arkkitehtuuriteorian mukaan arkkitehtuurikokemus on kehollinen. Arkkitehtuuri ilmenee kaksi- ja kolmiulotteisuuden lisäksi myös neljännessä eli ajallisessa ulottuvuudessa, joka sisältää kokemuksen ja liikkeen aistimisen. Arkkitehtuurin ajallisen luonteen takia tilakokemusten tarkastelu liikkeen ja havaintojen kautta on välttämätöntä, sillä ilman tällaista lähestymistapaa osa arkkitehtuurin mahdollisuuksista jäisi tutkimatta. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan miten arkkitehtuurin koreografisuus ja ajallisuus ilmentyvät liikkeessä. Esimerkkinä liikkumisen tavasta käytetään tanssia. Koska tanssissa keho on poikkeuksellisen aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, on tanssivan henkilön mahdollista saavuttaa syvällinen ja moniulotteinen tilakokemus. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Arkkitehtuurin ja liikkeen välisessä suhteessa kahdeksi tärkeimmäksi tarkastelunäkökulmaksi osoittautuvat arkkitehtuurin johdatteleva vaikutus liikkeeseen eli koreografisuus sekä arkkitehtuurin ajallisuuden ilmentyminen liikkeessä. Arkkitehtuuria voidaan tulkita jonkinlaisena kiinteässä olomuodossa ilmenevänä koreografiana, jonka kokija muuttaa liikkeeksi. Arkkitehtuurin ajallisuus puolestaan ilmenee tilan neliulotteisuuden eli kokemuksellisuuden ja liikkeen kautta. Työssä tarkastellaan neljää erilaista esimerkkitapausta, jotka yhdistävät arkkitehtuuria ja tanssia. Anna ja Lawrence Halprinin 60-luvun työpajat osoittavat, miten ihmisen keho ja liike muodostavat arkkitehtuurin viimeisen osan, ja sitä kautta arkkitehtuuri herää henkiin, kun liike on osa sitä. Anna Huberin arkkitehtuurilähtöiset koreografiat syntyvät arkkitehtuurin kehollisen tutkimustyön kautta. Tanssija käyttää runsaasti tarkoituksellisia liikkeitä ja liikkeenlaatuja, ja manipuloi samalla arkkitehtuurin koreografiaa. Manipulaation ansiosta arkkitehtuurin tarkasteluun syntyy uusia perspektiivejä. Nicholas Johnsonin projektissa tila ja aika muodostavat yhtäsuuruuden, jolloin ajallisuus tilassa syntyy tilan oman liikkeen kautta. Tässä tapauksessa liikkujan ja tilan välille muodostuu jatkuva vuorovaikutus, joka muokkaa kumpaakin. Viimeiseksi Steven Hollin ja Jessica Langin tanssiteoksessa arkkitehtoniset muodot ovat olemassa ainoastaan liikkeen kanssa samaan aikaan. Esimerkkitapaukset osoittavat miten fyysinen läsnäolo, liike ja kokijan vuorovaikutus tilan kanssa herättävät arkkitehtuurin henkiin ja yhdistävät kokijan elämän ajanvirtaan. Lisäksi tilan tutkiminen liikkeen avulla johdattaa kokijan lukemattomiin uusiin arkkitehtuurikokemuksen perspektiiveihin.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Ruskeepää, Esa
Keywords
arkkitehtuuri, liike, aika, tila, tanssi, koreografia
Other note
Citation