Localized MMS communications over Bluetooth

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
9 s. + 55 s. + liitt. 18 s.
Series
Abstract
The variety of mobile phones and other mobile devices that support Bluetooth and MMS messaging is increasing rapidly. Also, the amount of memory and processing power of mobile devices is continuously increasing, which enables the development of more and more complex applications to them. In this thesis, the possibility to convey MMS messages over Bluetooth is explored. In addition to this, the use of a local MMS proxy/relay (i.e., an MMS proxy/relay, which is located in a mobile terminal) and content adaptation are examined. In thesis's theory part, the basic principles of MMS messaging, current and possible future network solutions as well as the basics of multimedia messages' content adaptation and the programming platforms that are needed to implement the actual applications are handled first. In addition to this, different scenarios that extend the MMS architecture by taking advantage of Bluetooth and local MMS proxy/relay are examined and the requirements that these solutions have and the applications and services that they enable are considered. In thesis's demo part, the following applications that demonstrate these solutions are implemented using Java programming language: local MMS proxy/relay, content adaptation application and MMS messaging over Bluetooth. Three different user interfaces are built on top of these to demonstrate different possible services.

MMS-viestintää ja Bluetoothia tukevien matkapuhelimien ja muiden mobiilien päätelaitteiden kirjo kasvaa jatkuvasti. Myös mobiilien päätelaitteiden muistin määrä ja prosessointiteho lisääntyy alati, mikä. mahdollistaa yhä moninaisempien sovellusten kehittämisen niille. Tässä diplomityössä tutkitaan mahdollisuutta välittää MMS-viesteja Bluetoothin yli. Lisäksi käsitellään lokaalin eli mobiilissa päätelaitteessa sijaitsevan MMS-viestien välityspalvelimen käyttöä sekä sisällön adaptointiin liittyviä seikkoja. Työn teoriaosassa käsitellään ensin MMS-viestinnän perusperiaatteita, nykyisin käytössä olevia ja tulevaisuudessa mahdollisia verkkoratkaisuja, multimediaviestien sisällön adaptoinnin perusteita sekä varsinaisten sovellusten toteuttamiseen tarvittavia ohjelmistoalustoja. Lisäksi tarkastellaan erilaisia Bluetoothin ja lokaalin välityspalvelimen hyödyntämiseen perustuvia MMS-arkkitehtuuria laajentavia skenaarioita ja pohditaan mitä vaatimuksia kyseisillä ratkaisuilla on, ja mitä sovelluksia ja palveluita ne mahdollistavat. Työn demo-osassa toteutetaan Java-ohjelmointikielellä teoriaosassa käsiteltyjä ratkaisuja demoavat sovellukset: lokaali välityspalvelin, sisällön adaptointi -sovellus sekä Bluetoothin yli tapahtuva MMS-viestintä. Näiden päälle rakennetaan kolme erilaista käyttöliittymää demonstroimaan erilaisia mahdollisia palveluita.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Laakko, Timo
Keywords
MMS, MMS, Bluetooth, Bluetooth, UAProf, UAProf, MMS proxy/relay, MMS-välityspalvelin, content adaptation, sisällön adaptointi
Other note
Citation