Pientalokaupungin kehitys ja tulevaisuus. Kaupunkisuunnittelun, poliittisen päätöksenteon ja rakennustuotannon tavoitteiden yhteensovittaminen kehittyvässä Pohjois-Espoossa.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-20
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
141+3
Series
Abstract
Viime aikoina pääkaupunkiseudun aluekeskukset ovat rakentuneet kiihtyvällä tahdilla. Kaupunkisuunnittelussa on ollut havaittavissa polarisoivaa kehitystä, jossa raideliikenteen solmukohdissa sijaitsevat tiiviisti ja korkeasti rakennetut kerrostaloalueet ja näistä erilleen sijoittuvat pientalovaltaiset alueet. Molemmille on luontaista kysyntää. Kerrostalojen pienet asunnot menevät usein sijoituskäyttöön ja pientalot perheasunnoiksi. Näiden kaupunkirakenteen ääri-päiden yhdistäminen on hankalaa. Ratkaisuna voisi olla keskitehokkaan pien-talokaupungin rakentaminen, jossa yhdistyvät ihmisen mittakaava ja hyvän asumisen ominaisuudet. Tämä tutkimus käsittelee pientalokaupungin kehitystä ja tulevaisuutta. Tutkimus syventyy pientalokaupungin ja siihen liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden selventämiseen. Tutkimuksessa perehdytään havainnoinnin avulla pientalokaupungin kehitykseen pääkaupunkiseudulla. Tutkimus pyrkii löytämään asiantuntijahaastatteluiden muodossa keinoja, joilla voidaan yhteensovittaa kaupunkisuunnittelun, kaupunkipolitiikan ja asunto-tuotantoteollisuuden tavoitteita ja luoda näiden toimijoiden mielestä sopivaa pientalokaupunkia Pohjois-Espoon Kalajärvelle. Pientalokaupungin kehitys näyttäytyy kulkeneen erillisistä pientaloalueista urbaanimpien ja monipuolisempien aluekokonaisuuksien suuntaan. Asiantuntijat näkivät pientalokaupunkiin liittyviksi piirteiksi puutalorakentamisen ja luonnonläheisyyden. Lisäksi palvelut, urbaani katutila, vaihtelevat talotyypit sekä auto nähtiin tärkeinä ominaisuuksina. Pientalokaupunki sijoittuu kaupunkialueen laidalle tai satelliittina kaupunkirakenteen ulkopuolelle puutarhakaupungin ideaa mukaillen. Kalajärvi sopii sijaintinsa puolesta pientalokaupungiksi satelliittimaisena kehityskohteena. Kalajärven pientalokaupungille asiantuntijat korostivat viherympäristön ja palveluiden merkitystä. Monipuolisesta asuntotarjonnasta huolehtiminen edesauttaa alueen toimivuutta ja eloisuutta. Lisäksi julkisen liikenteen kehittäminen ja asukkaiden näkemysten huomiointi on tärkeää. Pientalokaupungin ulkomuodolta toivottiin yhteneväistä ja monipuolista ilmettä. Kaavoittajan rooliksi nähtiin periaatteiden määrittäminen sekä keskustelu ja neuvottelu eri toimijoiden kanssa.

Recently, the regional centers in Helsinki metropolitan area have been built at an accelerating pace. In urban planning, a polarizing development has been observed, where densely built and high-rise apartment blocks are located at rail transport hubs, and areas dominated by small houses are located separately from them. There is a natural demand for both. Small apartments in apartment buildings are often used as investments, and small houses as family apartments. Connecting these extremes in urban structure is difficult. The solution could be the construction of a medium-efficient urban village, which combines the human scale structure and the characteristics of good living. This study deals with the development and future of the urban village. The research delves into clarifying the urban village and related concepts and phenomena. In the research, we will learn about the development of an urban village in Helsinki metropolitan area with the help of observation. In the form of expert interviews, the research aims to find ways to reconcile the goals of urban planning, urban policy and the housing production industry to create an urban village in Northern Espoo and Kalajärvi in the opinion of these operators. The development of an urban village seems to have gone from separate areas of small houses to more urban and diverse regional entities. The experts saw wooden house construction and closeness to nature as the characteristics associated with the urban village. In addition, services, urban street space, varying house types and a car were seen as important features. The urban village is located on the edge of the urban area or as a satellite outside the urban structure, in accordance with the idea of a garden city. Due to its location, Kalajärvi is suitable as an urban village as a satellite-like development site. For the urban village of Kalajärvi, the experts emphasized the importance of green areas and services. Taking care of a versatile housing supply contributes to the area's functionality and vibrancy. In addition, the development of public transport and consideration of residents' views is important. The exterior of the urban village was expected to have a consistent and versatile look. The role of the planner was seen as determining the principles and discussing and negotiating with different actors
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Siivola, Meiri
Keywords
pientalokaupunki, pientalot, urbaanit pientaloalueet, tehokkuus, tiiveys, Pohjois-Espoo
Other note
Citation